Nėra abejonių, kad akademinė ir profesinė etika yra plačios sąvokos, apimančios pagarbą kitų darbui, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti su kitais.

Akademinės etikos samprata mūsų universitete apima studijų, mokslo, žmonių ir gyvūnų sveikatos, profesionalumo, akademinės laisvės ir autonomijos vienovę pripažįstant, palaikant ir puoselėjant teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę ir pilietinę atsakomybę, tiesos siekį, akademinę laisvę ir kuriant pasitikėjimą bei kūrybiškumą skatinančią atmosferą universitete ir už jo ribų.

Akademinė etika yra svarbi, nes ji padeda:

  • sukurti universitete akademinės laisvės ir pasitikėjimo atmosferą;
  • nustato pagrindines Universiteto bendruomenės narių tarpusavio santykių ir jų elgesio nuostatas (kurių tiesiogiai nereglamentuoja tarptautiniai ir nacionaliniai etikos kodeksai, valstybės įstatymai, Universiteto statutas ir kiti vidaus dokumentai).

Studentai privalo laikytis šių etikos principų ir įsipareigojimų:

  • Savo elgesiu jie negali žeminti kito studento ir universiteto vardo.
  • Būtina būti kultūringiems, propaguoti sveiką gyvenseną, gerbti pasirinktą specialybę, kelti jos prestižą visuomenėje, ginti savo kolegas, kai jie nepagrįstai diskredituojami.
  • Reikia dėti visas pastangas, kad būtų pasiekti geri akademiniai rezultatai.
  • Pagal savo galimybes prisiimti atsakomybę už studijų kokybę ir dalyvauti jas gerinant.
  • Negali atskleisti studijų metu gautos konfidencialios pacientų informacijos, privalo gerbti pacientų įsitikinimus ir privatumą. Elgtis taip, kad nesukeltų
  • neigiamų emocijų pacientams ar jų artimiesiems. Gerbti pacientų autonomiją ir jų teisę atsisakyti bendradarbiauti tyrimo procese.
  • Jie turi būti atpažįstami darbuotojams, kitiems studentams, pacientams ir jų artimiesiems. Studentai privalo būti sąžiningi vertinimo metu, o apie pastebėtus akademinio nesąžiningumo atvejus privalo pranešti katedros dėstytojams, Universiteto administracijai arba Universiteto studentų atstovybei, nepriklausomai nuo to, kas jame dalyvavo (studentas, dėstytojas, gydytojas, tyrėjas, studentų atstovas).

Kaip elgtis susiduriant su neetiško elgesio atvejais rasite čia: Pagalba dėl neetiško elgesio