Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro misija – puoselėti tvarų ir konkurencingą žemės ūkį, rūpintis mūsų aplinka – dirvožemiu, vandeniu ir oru, gyvūnų gerove, teikti neformalius mokymus žemės ūkio sektoriaus darbuotojams bei skatinti juos naudotis naujomis pažangiomis technologijomis, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, teikti mokslines rekomendacijas gyvūnų auginimo, veisimo, mitybos, reprodukcijos ir sveikatingumo gerinimo klausimais. Vertybės – atvirumas idėjoms, nuomonių įvairovė, tarpusavio pagarba, pasitikėjimas, tolerancija, akademinė etika, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) koncepcijos „Viena sveikata“ pricipai.

Kvietimai dalyvauti projektuose
Projektas ,,Inovatyvios technologijos, užtikrinančios elnių auginamu aptvaruose priemonės mitybos praturtinimui, siekiant efektyvesnio žolinių pašarų ir virškinimo ekosistemos balanso, mažinant neigiamą poveikį aplinkai”

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas kviečia ūkius ir įmones dalyvauti projekto ,, Inovatyvios technologijos, užtikrinančios elnių auginamu aptvaruose priemonės mitybos praturtinimui, siekiant efektyvesnio žolinių pašarų ir virškinimo ekosistemos balanso, mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupėje, savo valdoje įrengiant parodomąjį bandymą, planuojamą vykdyti, pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ įgyvendinimo taisykles.

Pageidaujantys dalyvauti prašome atsiųsti užpildytą ir pasirašytą formą el. paštu nijole.kazemekaite@lsmu.lt iki 2023 metų lapkričio 30 d. Daugiau informacijos +370 685 55290.

Projektas ,,ASPITOP – fitogeninių preparatų panaudojimas karvių sveikatingumo gerinimui” 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas kviečia ūkius ir įmones dalyvauti projekto ,,Pieninių karvių produktyvumo, pieno kokybės rodiklių gerinimas ir šiltnamio efektą sukeliančių metano dujų emisijos mažinimas, šeriant subalansuotais pagal aminorūgštis racionais, kurių baltymų lygis iki 16,5 proc. sausoje medžiagoje“ dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupėje, savo valdoje įrengiant parodomąjį bandymą, planuojamą vykdyti, pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ įgyvendinimo taisykles.

Pageidaujantys dalyvauti prašome atsiųsti užpildytą ir pasirašytą formą el. paštu ieva.toleikyte@lsmu.lt iki 2023 metų lapkričio 30 d. Daugiau informacijos telefonu: +370 650 69842

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras
Giedrius Palubinskas
Gyvūnų veisimo katedros vedėjas
Visi kontaktai