Yra suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti dėstytojus, mokslininkus ir kitus LSMU darbuotojus.

LSMU profesinės sąjungos nariais gali būti LSMU dėstytojai, mokslininkai (tame tarpe ir kviestiniai dėstytojai bei mokslo darbuotojai ir mokslininkai stažuotojai) ir kiti darbuotojai, pripažystantys LSMU profesinės sąjungos įstatus bei mokantys nario mokestį.

Profesinės sąjungos gali steigtis: profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.

Profesinė sąjunga, kaip ir bet kuri kita teisėta organizacija, jos struktūra ir veikla yra reglamentuojama tam tikrų bendrų ir specialių įstatymų.

  • Darbo kodeksas (nustato profesinės sąjungos teises ir pareigas darbo teisiniuose santykiuose).
  • Civilinio kodekso II knyga (bendras įstatymas, taikomas visoms organizacijoms, taip pat ir profesinėms sąjungoms).
  • Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymas (specialus įstatymas, nustatantis specifinį profesinių sąjungų statusą, palyginti su kitomis organizacijomis).

Labai svarbus profesinių sąjungų veiklai yra demokratijos ir aktyvaus dalyvavimo principas. Profesinės sąjungos nariai turi suprasti, kad profesinė sąjunga tarnauja jiems ir tik jie sprendžia, kokia yra profesinės sąjungos veiklos kryptis.

 

Artūras Stimbirys Arturas.Stimbirys@lsmu.lt
Bulevičienė Milda Milda.Buleviciene@lsmu.lt
Gerulis Gediminas Gediminas.Gerulis@lsmu.lt
Jankevičiūtė Silvija Silvija.Jankeviciute@lsmu.lt
Jekabsone Aistė Aiste.Jekabsone@lsmu.lt
Šumskas Linas Linas.Sumskas@lsmu.lt
  • Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmiškos organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus (LR Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018, 1991-11-21).
  • Darbuotojai turi teisę į informavimą ir konsultavimą (DK 47 str.). Darbuotojų atstovai turi teisę gauti informaciją iš darbdavių apie jų socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį (DK 22 str.).
  • Darbuotojai turi teisę saugiai dirbti: kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos (DK 260 str.). Darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jų saugai ir sveikatai (DK 275 str.).
  • Darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. (DK 119 str).
  • Už darbą poilsio arba švenčių dienomis, jei jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba (darbuotojo pageidavimu) kompensuojama, suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų (DK 194 str.).
  • Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (DK 19 str.) laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, negali būti atleisti iš darbo pagal DK 129 str. be išankstinio to organo sutikimo (DK 134 str.).
  • Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (DK 132 str.).

Kviečiame skirti 0,6 proc. nuo jūsų jau sumokėtų mokesčių LSMU profesinei sąjungai

Juridinis asmuo: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinė sąjunga
Juridinio asmens kodas: 30055811
Gavėjo tipas: Profesinė sąjunga arba profesinis susivienijimas

Visi gali paremti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinę sąjungą, pervesdami 0,6 proc. nuo per metus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Nuo 2022 m. bus priimami tik e. būdu pateikti prašymai, tuo tarpu popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

PAGALBA, kaip užpildyti formą

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymo pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau – prašymas) turės būti teikiama tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.), politinėms partijoms – iki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.).

LSMU profesinė sąjunga
A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, Lietuva
profesinesajunga@lsmu.lt