Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas

Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas – studijų ir mokslo junginys. Institute vykstančios studijos ir moksliniai tyrimo darbai priklauso fundamentiniams ir taikomosioms biomedicinos srities  dalykams, kurie formuoja universitetinę pasaulėjautą. Institute dirbantys mokslininkai šiuos dalykus pritaikė visų universiteto fakultetų poreikiams ir dėsto juos medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos, visuomenės sveikatos, veterinarinės medicinos, medicininės ir veterinarinės genetikos, medicininės ir veterinarinės biochemijos, veterinarinės maisto saugos, gyvulininkystės technologijos, maisto mokslo, gyvūnų mokslo studijų  programų studentams.

MOKSLINĖ VEIKLA

Instituto mokslinei veiklai atstovauja atskiros šakos: genetika ir regos neurofiziologija. Abiejų mokslo šakų tyrimus vykdo atitinkami struktūriniai padaliniai: dr. K. Janušausko genetikos laboratorija, mokslinis „Dvynių centras“,  Regos neurofiziologijos laboratorija. Instituto mokslininkai publikuoja vidutiniškai 11 publikacijų kasmet.

Vidutiniškai 11 publikacijų per metus

3 Laboratorijos

Studijos

Institute vykdomos  studijos priklauso fundamentinėms ir taikomosioms  biomedicinos srities disciplinoms, kurios formuoja universitetinę pasaulėjautą. Institute dirbantys mokslininkai adaptavo šias disciplinas ir pritaikė visų universiteto fakultetų poreikiams. 2011 metais paruošta ir pradėta vykdyti nauja bakalauro studijų programa „Medicininė ir veterinarinė genetika“. Instituto darbuotojai taip pat aktyviai dalyvavo ruošiant naują „Medicininės ir veterinarinės biochemijos“ programą. Studentų praktinių įgūdžių formavimui 2011 metais įkurta nauja moderni mokomoji genetikos laboratorija.

Institute studijos vyksta lietuvių ir anglų kalbomis. Institute dėstoma virš 70 dalykų:  medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos, visuomenės sveikatos, veterinarinės medicinos, medicininės ir veterinarinės genetikos, medicininės ir veterinarinės biochemijos, sveikatos psichologijos, veterinarinės maisto saugos, maisto mokslo, gyvulininkystės technologijos, gyvūnų mokslo studijų  programų studentams.

Taip pat institute vyksta studijos magistrantams, doktorantams, rezidentams. Institutas kuruoja Veterinarinės medicinos  rezidentūros programą – veterinarinė genetika, dalyvauja kitų rezidentūrų programų įgyvendinime.

Instituto mokslinėse laboratorijose, ne tik doktorantai, magistrantai ir bakalaurantai vykdo mokslinį tiriamąjį darbą, bet taip pat yra vedami laboratoriniai darbai studentams. Studentai jau pirmame kurse skatinami pradėti mokslinį darbą. Genetikos laboratorijoje yra sukomplektuota molekulinės genetikos ir citogenetikos įranga, su kuria dirbdami studentai įgyja naujausių molekulinių tyrimų praktinius įgūdžius. Čia įgytas žinias ir praktinius įgūdžius studentai gali plačiai pritaikyti virusologijoje, mikrobiologijoje bei kitose disciplinose, studentai skatinami vykdyti mokslinius tyrimus jau studijų metais.

Istorija

Plečiant fundamentinių medicinos studijų apimtis, Medicinos fakultete  1950 m. įkurta Biologijos katedra. Katedrai iki 1964 m. vadovavo prof. T. Ivanauskas (1882-1970), kuris buvo Sorbonos ir Peterburgo universitetų auklėtinis, žymus Lietuvos valstybės ir modernaus Lietuvos mokslo žmogus. Dirbdamas Biologijos katedroje jis išleido svarbiausias savo monografijas – „Lietuvos paukščiai”, „Pasaulio paukščiai”. Profesorius skaitė zoologijos ir evoliucijos mokslo paskaitas, akcentavo genetikos mokslo svarbą. 1964-1969 m katedrai vadovavo doc. M. Venclauskas. Doc. M. Venclauskas puoselėjo Medicinos instituto mokslo veikloje naujus biofizikinius metodus, buvo vienas Centrinės mokslo tyrimo laboratorijos (vėliau BMTI) steigėjų, vadovavo biofizikos skyriui. 1969-1983 m. katedrai vadovo doc. J. Lapinskaitė. Doc. J. Lapinskaitė tęsė prof. T. Ivanausko pradėtus darbus, baigė formuoti pagrindinius biologijos studijų kursus. 1983-2009 m. katedrai vadovavo prof. A. Bertulis. 2008 m. Biologijos katedros bazėje įkurtas Biologijos institutas.  1967 m. katedroje suburta regos neurofiziologijos tyrimų grupė, savo moksliniais darbais už valstybės ribų išgarsinusi katedros ir universiteto vardą. Grupei vadovavo prof. A. Bertulis, stažavęsis ir dirbęs Sankt-Peterburgo Mokslų akademijoje bei Kopenhagos universitete. Biologijos instituto sudėtyje įkurta Regos neurofiziologijos laboratorija (vadovas prof. A. Bulatov).  2009-2011 m. Biologijos institutui vadovavo prof. A. Bulatov. 2011 m. liepos 1 d. Biologijos institutas reformuotas į Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutą, sujungiant su Veterinarijos Akademijos Veisimo bei genetikos katedra ir dr. K.Janušausko gyvūnų genetikos laboratorija. 2011-2016 m. Institutui vadovavo prof. Ilona Teodora Miceikienė (2001-2011 metais buvo VA Gyvūnų veisimo ir genetikos katedros vedėja). 2016-2020 m. institutui vadovo prof. dr. Rasa Ugenskienė. Nuo 2021 m. sausio 21 d. institutui vadovauja doc. dr. Laimutis Kučinskas.

Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institutas
laimutis.kucinskas@lsmu.lt
MLK (Eivenių g. 4) ir VA 5 korpusas, (Tilžės g. 18), Kaunas
Doc. Laimutis Kučinskas
Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto vadovas
Visi kontaktai