Personalo mobilumas mokymams

Erasmus+ programa siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti techninių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui. 
 
Mokslo ir studijų institucijų personalo mobilumas mokymams apima administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumą vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę instituciją arba įmonę mokymosi tikslais. 

Personalo atrankos kriterijai

Užsienio kalbos žinios. 
Darbo programos turinys. 
● Darbuotojo mokymo aktualumas padalinio ar institucijos veiklai ir jo/jos mokymosi aktualumas institucijai. 
● Pasirinktos mokymo programos svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai. 
● Darbuotojas jokia dalimi etato nedirba dėstytoju LSMU. Dėstytojų mokymosi vizitai galimi išskirtiniais atvejais, pateikus pagrindimą, kodėl negalimas dėstymo vizitas. 
 
Pirmenybė teikiama: 

● administracinių padalinių personalui. 
● darbuotojams, pirmą kartą einamaisiais akademiniais metais dalyvaujantiems personalo mobilumo programoje. 
● jei vizito metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai, skatinami žinių ir patirties mainai. 
 
Atranka vyksta pagal personalo darbuotojų pateiktas paraiškas. 
Galutinę atranką vykdo katedrų ir padalinių, kuriuose dirba darbuotojai, vadovai ir tarptautinių ryšių ir studijų centro atstovai. 
 
Erasmus mokymo vizito trukmė 
 
Pagal Erasmus+ programos taisykles mokymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko (ne ES šalyse min. 5 veiklos dienos). Atsižvelgiant į realias finansavimo galimybes, rekomenduojama Erasmus+ mokymo  vizito trukmė – 7 dienos (5 darbo dienos + 2 dienos kelionei).

Dotacija darbuotojams

Personalo darbuotojams, vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota norma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti. 

 • Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle
   
   
Kelionės atstumas Suma 
Nuo 10 iki 99 km: 20 EUR vienam dalyviui 
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui 
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui 
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui 
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui 
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui 
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui 

Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse bei mobilumo trukmę. T.y., padauginus dienų skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma dienai atitinkamoje priimančiojoje šalyje. 
 

Priimanti šalis Suma per dieną, EUR 
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 160
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 140 
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 120 
Ne ES šalys, neįvardintos aukščiau (dalyvauja tik šių šalių institucijos įtrauktos į LSMU kuruojamus E+ projektus ir LSMU turi būti pasirašęs tarpinstitucinę sutartį) 180  (atvykstantiems į LSMU – 140) 
Dokumentų tvarkymas darbuotojams

LSMU personalas, pageidaujantis gauti lėšų vykti mokytis į užsienio įstaigą, Tarptautinių ryšių ir studijų centrui ne vėliau, kaip likus 1 mėnesiui iki planuojamo vizito, pateikia paraišką mokytis. 
 
Reikalingi dokumentai: 

 1. Paraiška mokytis 
 1. Mobilumo sutartis (1 egz. – pildo bei trijų šalių parašus surenka judumo dalyvis); 
 1. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz. – paruošia TRSC); 
 1. Komandiruotės prašymas pildomas platformoje PADUS (pildo judumo dalyvis); 
 1. Sertifikatas (1 originalus egz. – pateikia TRSC); 
 1. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus mobilumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą – pildo judumo dalyvis); 
 1. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai per 3 d.d. po vizito pabaigos). 
Draudimas (ne ES šalims)

Prieš išvykdamas dėstytojas privalo pasirūpinti būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu. Kadangi judumo dalyviams, vykstantiems į Partneres šalis, Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja, būtina apsidrausti bet kurioje privačioje draudimo bendrovėje. Rekomenduojama įsigyti pilną draudimo paketą (sveikatos, nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės ir kt.), kuris galiotų vizito užsienio šalyje laikotarpiu. 

VIZA (ne ES šalims) 

Gavęs kvietimą mokytis užsienio institucijoje, darbuotojas turi išsiaiškinti, ar jam reikalinga tos šalies viza. Informaciją apie įvažiavimo, buvimo šalyje ir išvykimo sąlygas galima pasitikrinti LR Užsienio reikalų ministerijos internetiniame puslapyje.

Dėl vizos išdavimo reikia kreiptis į artimiausią Partnerės šalies, į kurią rengiamasi vykti, diplomatinę atstovybę Lietuvoje  (jei yra) ar gretimoje valstybėje. Erasmus koordinatorius parengia garantinį raštą, patvirtinantį darbuotojo dalyvavimą Erasmus programoje, ar kitus vizai gauti reikalingus dokumentus iš siunčiančiosios institucijos pusės. 

Pastabos 

Darbuotojas pats susiranda mokymosi įstaigą, vienoje iš Erasmus+ programoje dalyvaujančių šalių ar pasirenka vietą iš jau pasirašytų Erasmus+ bendradarbiavimo sutarčių personalo mobilumui. 

Mokymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai su priimančia institucija.

Virtualus personalo mobilumas mokymams

Pagal EK ir ŠMPF rekomendacijas COVID-19 parengtas LSMU Rektoriaus įsakymas dėl Erasmus virtualaus darbuotojų judumo, kuriuo vadovaujantis numatoma skirti Erasmus dėstytojams dotaciją papildomam darbo krūviui apmokėti: papildomas darbo krūvis suprantamas kaip nuotolinio mokymo medžiagos turinio ir formų suderinimo su užsienio aukštosios mokyklos dėstytojais bei pritaikymo ir perkėlimo į užsienio aukštosios mokyklos virtualiąją mokymo(-si) aplinką darbai.   

Virtualūs vizitai galimi tik tokiu atveju, jei nėra galmybių vykti mokytis gyvai (pvz., dėl pandemijos ribojimų ir pan.). Darbuotojams, kurie dalyvaus Erasmus mokymosi virtualioje veikloje, dotacija gali būti skiriama dalyvio mokesčiui (jei tokį taiko mokymus organizuojanti institucija) padengti. 

Visi kiti su judumu susiję dokumentai (registracija veiklai, veiklos sutartis, dotacijos sutartis) išlieka tie patys, kaip ir fizinio judumo atveju. 

Judumas derinamas su priimančiąja institucija ir Akademinio judumo skyriaus koordinatoriais, kreipkitės: zivile.kepezinskiene@lsmu.lt arba zaneta.dickute@lsmu.lt

kontaktai

Akademinio judumo skyrius
Živilė Kepežinskienė
Tarptautinių programų koordinatorė
+ 370 37 361 981 zivile.kepezinskiene@lsmu.lt
A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 124 kab.
Visi kontaktai