1951–1952 mokslo metais Kauno universitetą reorganizavus į dvi savarankiškas aukštąsias mokyklas – Kauno medicinos ir Kauno politechnikos institutus – Kauno medicinos institute (KMI) buvo įkurta Rusų ir svetimų kalbų katedra, kuri 1959 m. buvo pavadinta Kalbų katedra. 2002 m. gruodžio mėn. Kauno medicinos universiteto (KMU) Senatas pritarė siūlymui katedrą vadinti Kalbų ir edukacijos katedra, nes nuo 1999 m. katedroje pradėti dėstyti edukologijos dalykai. 2003 m. katedros bazėje įsteigtas KMU Dėstytojų edukacinės kompetencijos centras (DEKC), kuris 2015 m. tapo Universiteto skyriumi.
Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) katedra buvo vadinama Rusų-lotynų, Užsienio kalbų, Kalbų. 2010 m. susijungus Kauno medicinos universitetui ir Lietuvos veterinarijos akademijai, abiejų aukštųjų mokyklų personalas susijungė į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kalbų ir edukacijos katedrą.


Katedros vedėjai

Pirmoji naujai KMI įsteigtos katedros vedėja buvo vyr. dėst. Aleksandra Sergejeva, vadovavusi šiai katedrai iki 1958 m. vidurio. Labai trumpai šios katedros vedėjo pareigas ėjo vyr. dėst. Antanas Šuopys. Nuo 1958 metų rudens iki 1985 metų vasaros Kalbų katedrai vadovavo doc. Vytautas Nečiūnas, vienas žymiausiu XX a. antrosios pusės lietuvių medikų kalbos ir terminijos normintojų. 1985–1995 m. Kalbų katedrai vadovavo humanitarinių mokslų daktaras docentas Jonas Bajoras. 1995–2002 m. Kalbų katedrai vadovavo lektorė (vyr. dėstytoja) Elena Gražina Molytė.
LVA Kalbų katedrai vadovavo: pirmoji LVA kalbų dėstytoja Antonina Četverikova (1953–1956), Juozas Pavilonis (1956–1962), Jonas Raudonius (1962–1968); Egidija Neverauskienė (1968–1986); Birutė Starkšienė (1986–1994) apdovanota Prancūzijos Respublikos akademinių palmių riterio ordinu ir Prancūzijos nacionalinio ordino už nuopelnus karininko kryžiumi; Vida Janušaitienė (1994–2010).

2002-2021 m. LSMU Kalbų ir edukacijos katedrai vadovavo prof. Raimonda Brunevičiūtė.

Katedros dėstytojai yra EERA (European Educational Research Association), Klasikų asociacijos (Societas Classica), Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA), Taikomosios kalbotyros ir Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos nariai.

MISIJA

Kalbų ir edukacijos katedros misija – ugdyti medikų humanitarinę kompetenciją. Katedra yra viena iš Universiteto katedrų, realizuojančių universitetines humanitarines ir socialines studijas.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Privalomi dalykai: „Studijų įvadas“ ir  modulis „Profesinė kalba”, susidedantis iš profesinės terminijos lotynų k. pagrindai, profesinės užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) kalbos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos dalykų.

Pasirenkamieji dalykai: „Antra užsienio (prancūzų, vokiečių, italų, rusų, ispanų, danų) kalba”, „Medicininės literatūros vertimas” (anglų k.), „Rusiškos medicininės terminijos pagrindai“, „Mokslinis stilius“, „Įvadas į ugdymo mokslą”. Užsienio studentams anglų kalba dėstomos lotynų ir lietuvių kalbos.

Doktorantams dėstomas pasirenkamasis dalykas – „Edukacijos teorija ir praktika”.

Pagrindinės tyrimų kryptys:

Teorinė –  lingvistinių ir edukacinių  tyrimų metodologijų derinimo galimybių, nustatant biomedicinos mokslų srities studijų socialinimo efektyvumą, paieška.

Praktinės:
1. Edukologijos ir filologijos teorijų taikymas kuriant ir adaptuojant rezultatyvumo tyrimo instrumentus;
2. Lingvistinių ir  edukacinių tyrimų metodologijų derinimas, tiriant biomedicinos studijų  socialinimo rezultatų efektyvumą.

Katedros mokslinė tema – „Specializuoto biomedicinos mokslų srities universiteto studijų socialinimo efektyvumo tyrimas“. Darbo vykdymo terminai: 2017-01-01 – 2021-12-31.

Tyrimo tikslas – remiantis filologijos ir ugdymo mokslo metodologija nustatyti biomedicinos studijų socialinimo efektyvumą, pasiektus rezultatus tiriant pagal numatytus uždavinius:
1. Atlikti bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų ugdymo rezultatų tyrimus.
2. Atlikti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymo rezultatų tyrimus.
3. Atlikti komunikacijos  sričių, formų, technikų taikymo rezultatų tyrimus.
4. Atlikti bendrųjų ir profesinių vertybių ugdymo rezultatų tyrimus.

Laukiamas rezultatas – parengta biomedicinos mokslų studijų socialinimo rezultatyvumo nustatymo bei  tobulinimo metodika; parengtos priemonės/technikos ir sukurti bei išbandyti ugdymo metodai/būdai, sąlygojantys biomedicinos mokslų studijų socialinimo efektyvumą.

Katedra bendradarbiauja su Čekijos Prahos Karlo universiteto Medicinos fakulteto Hradec Kralovės Kalbų katedra, Čekijos Brno Masaryko universiteto Kalbų centru, Ankaros universiteto Kalbų centru, Ispanijos Valencijos universiteto Filosofijos ir ugdymo mokslo fakulteto Didaktikos ir švietimo organizavimo katedra ir Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centru.

Kalbų ir edukacijos katedra
Doc. Silvija Rakutienė
Kalbų ir edukacijos katedros vedėja
Visi kontaktai