Lietuvos veterinarijos akademijoje 1938 m. buvo įsteigtas Zootechnikos institutas, kuriame buvo dėstomos pašarų bei gyvūnų mitybos mokslų disciplinos. 1940 m. šie dalykai buvo priskirti Taikomosios botanikos, pašarų ir šėrimo institutui. 1946 m. įsteigus Zootechnikos fakultetą, buvo įkurta savarankiška Gyvulių šėrimo katedra, 2004 m.  Gyvūnų mitybos katedra, 2014 m. Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra. 2018 m. rugsėjo 1 d. pakeitus Gyvūnų mokslų fakulteto struktūrą, Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra buvo atskirta į dvi katedras: Gyvūnų mitybos katedrą ir Gyvūnų veisimo katedrą. Katedrai nuo 1946 iki 1951 m. vadovavo dr. Z. Giršavičius, 1951-1955 m. – doc. dr. V. Petkevičius, 1955-1987 m. – prof. dr. V. Kalpokas, 1987-2010 m. – doc. dr. J. Kulpys, 2011-2012 m. – prof. dr. A. Januškevičius, 2012-2014 m. – prof. dr. P. Matusevičius, 2014 -2018 m. prof. V. Juozaitienė, nuo 2018 m. doc. R. Stankevičius

Gyvūnų mitybos katedroje dirba 11 darbuotojų: 3 profesoriai, 2 docentai, 1 asistentas, 2 jaunesnieji mokslo darbuotojai, 1 studijų administratorius, 2 laborantai. Katedroje studijuoja 2 doktorantai.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Gyvulininkystės technologijos bakalauro studijų programa, katedros dėstomi dalykai:

Privalomi – agrotechnika (žemdirbystės technologija, žemės ūkio augalų auginimo priemonių sistemos, agrotechnikos priemonės); pašarininkystė (augalų auginimo ypatumai, veislės, derlingumas, ūkinė ir pašarinė vertė); žemės ūkio gyvūnų mityba (pašarų mitybinės vertės nustatymas pagal jų biocheminę sudėtį, pašarų analizės schema, maistinių medžiagų nustatymo metodai); normuotas žemės ūkio gyvūnų šėrimas (šėrimo organizavimas, racionų sudarymas); inovatyvios technologijos gyvulininkystėje (naujos inovatyvios technologijos gyvulininkystėje).

Pasirenkami – daržininkystė (daržovių maistingumas, jų reikšmė mityboje, daržovių biologinės savybės, klasifikacija, apibūdinimas, augimo ir vystymosi sąlygos); kinologija ir felinologija (mokslas apie šunis ir kates, jų kilmę, savybes bei mitybą); kailinių žvėrelių šėrimas (kailinių žvėrelių virškinimo sistemos ypatumai, maisto medžiagų pasisavinamumo lygio nustatymas); kombinuotųjų pašarų gamyba ir kokybės kontrolė (kombinuoto pašaro sąvoka, klasifikavimas, pagrindinių grupių apibūdinimas, žaliavų charakteristika);  kokybės valdymo sistemos pašarų pramonėje (Geros gamybos praktikos (GGP), rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų kokybės sistemų sąvokos, principai, įdiegimas).

Gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programa, katedros dėstomi dalykai:

Privalomi – mokslinių tyrimų metodologija (mokslo metodologija ir metodai, empiriniai ir teoriniai metodai, pažinimo metodų tarpusavio ryšys, mokslinio tyrimo principai, tikslai ir uždaviniai).

Pasirenkami – pašarų gamybos ir kokybės kontrolės plėtra (pagrindinės pašarų gamybos plėtros priemonės ir būdai, vystymosi kryptys); kombinuotųjų pašarų ir pašarinių priedų gamybos technologijos (kombinuotųjų pašarų, baltymų, vitaminų, premiksų  gamybos technologinės schemos); smulkiųjų gyvūnų dietologija (smulkiųjų gyvūnų virškinimo sistemos ypatumai, šėrimui naudojami pašarai, priedai); pašarų saugos ir rizikos veiksniai (rizikos veiksnių identifikavimas pirminėje ir antrinėje pašarų gamyboje, jų valdymo būdai ir principai užtikrinant saugios produkcijos gamybą); žolinių pašarų ruošimo technologijos (pašarinių žolių biologinė ir mitybinė vertė, cheminė sudėtis, fizikinės savybės, žolinių pašarų kokybinis, energetinis ir ekonominis vertinimas).

Gyvūnų mokslo bakalauro studijų programa,  katedros dėstomi dalykai:

Privalomi – agronomija (su žemės ūkio augalų auginimu susijusi mokslų visuma); pašarininkystė (augalų auginimo ypatumai, veislės, derlingumas, ūkinė ir pašarinė vertė); gyvūnų mityba (maisto medžiagų reikmės įvairių rūšių ir gamybinių grupių gyvuliams, racionų sudarymas pagal detalizuotas šėrimo normas).

 Specializacijos dalykai  – žirgų šėrimas,  ligos (žirgų šėrimui naudojami pašarai, jų klasifikacija, cheminė sudėtis ir maistingumas, žirgų sveikata, anatomija ir fiziologija); šunų mityba (šunų šėrimas atskirais auginimo ir gyvenimo tarpsniais, šunų virškinamojo trakto fiziologiniai ypatunai, ėdalų panaudojimo galimybės).

Pasirenkami –  invazinės rūšys (invazinių rūšių struktūriniai, genetiniai ir funkciniai ypatumai, poveikis ekosistemos struktūrai, funkcionavimui ir evoliucijai); gamtinė ir tradicinė daržininkystė (gamtinės ir tradicinės daržininkystės reikšmė, plėtojimas, uždaviniai, daržovių maistingumas ir jų reikšmė mityboje).

 Gyvūninių išteklių valdymo magistrantūros studijų programa, katedros dėstomi dalykai:

Privalomi – mokslinių tyrimų metodologija (mokslo metodologija ir metodai, empiriniai ir teoriniai metodai, pažinimo metodų tarpusavio ryšys, mokslinio  tyrimo principai, tikslai, uždaviniai);  gyvūnų, naudojamų žmonių reabilitacijai, specialioji mityba (bendrieji  gyvūnų mitybos procesai, dėsningumai, gyvūnų ypatumai panaudojant pašarus, raciono sudarymo principai, racionų analizė).

Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programa, katedros dėstomi dalykai:

Privalomi –  agronomija ir pašarų analizė (augalų auginimo veiksniai, dirvožemių sudėtis, žemės dirbimas, tręšimas, sėkla ir sėja, pasėlių priežiūra, pašarų analizės schema, maisto medžiagų nustatymo metodai), gyvūnų mityba  (gyvūnų mitybos procesai ir dėsningumas, šėrimui naudojami pašarai, šėrimo schemos).

Pasirenkami – pašarų gamyba ir kokybės kontrolė (kombinuoto pašaro sąvoka, klasifikavimas ir pagrindinių grupių apibūdinimas, žaliavų charakteristika, receptų sudarymas); kinologija (mokslas apie šunis, jų kilmę, savybes bei mitybą); felinologija (mokslas apie kates, jų kilmę, savybes bei mitybą); žirgininkystės pagrindai (arklių kilmė, evoliucija, veislių ypatybes, veisimo biologija, arklių darbinės ir sportinės savybes, bei jų panaudojimo spektras).

Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijų programa, katedros dėstomi dalykai:

Pasirenkami – žemdirbystė ir augalininkystė (apie  dirvožemius, jų tyrimo metodus, dirvos tręšimą, sėjomainas, ž. ū. augalų kenkėjus ir ligas, piktžolių paplitimą, aplinkos saugą);  pašarų maistinės ir energetinės vertės nustatymas (pašarų cheminės sudėties elementų fiziologinė reikšmė, pašarų mitybinės vertės nustatymas pagal jų biocheminę sudėtį); maistui auginamų gyvūnų mityba (raciono struktūros ir naudojamų pašarų įtaka gyvulių sveikatai, produktyvumui, produkcijos kokybei ir jos perdirbimo technologinėms savybėms, nevisaverčio ir netaisyklingo šėrimo pasekmės).

Pagrindinės mokslo veiklos kryptys: Saugių ir konkurencingų žemės ūkio gyvūnų šėrimo bei pašarų gamybos technologijų optimizavimas, naujų pašarinių žaliavų ir priedų įtakos gyvūnų produktyvumui tyrimai.

Katedroje yra dvi mokslinės laboratorijos:

Gyvūnų nutriciologijos tyrimų laboratorijoje atliekami mitybinių normų ir veiksnių detalizavimo moksliniai tyrimai, gyvulininkystės technologijos bakalauro ir magistrantūros studijų praktikos darbai. Tyrimams atlikti naudojama įranga: NIR pašarų analizatorius, kalorimetras pašarų bendrosios energijos kiekio nustatymui, poliarimetras angliavandenių kiekio nustatymui (cukraus, krakmolo).

Nutrigenomikos ir gyvulininkystės procesų sisteminio vertinimo skyriuje atliekami pašarų apskaičiavimo ir optimizavimo deriniai naudojant programinę įrangą Hybrimin Futter 2008, įvertinamas pašarų maistingumo kitimas, modeliuojama gaunamos gyvulininkystės produkcijos priklausomybė nuo pašarų kokybės, praktinis pritaikymas gyvulininkystės procesų valdymui ir optimizavimui.

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su LR Žemės ūkio ministerija, LR Žemės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, žemės ūkio  bendrovėmis,  ūkininkais, kombinuotųjų pašarų gamybos įmonėmis, įmone „Terra Animalis“, UAB „Mars Lietuva“, UAB „Magnum Vetrinarija“, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija, UAB „Žvėris“ ir kt. Bendradarbiaujama su Olštyno Varmijos – Mazūrijos universitetu, Ukrainos žemės ūkio universitetu,  Austrijos gamtinių išteklių ir taikomųjų gyvybės mokslų universitetu (BOKU) ir kt.

Gyvūnų mitybos katedra
Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva
Prof. dr. Rolandas Stankevičius
Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto dekanas, Gyvūnų mokslų fakulteto, Gyvūnų mitybos katedra
Visi kontaktai