Veterinarinės patobiologijos katedra

Veterinarinės patobiologijos katedros tikslas – užtikrinti kokybišką veterinarijos gydytojų parengimą pagal veterinarinės medicinos studijų programoje keliamus reikalavimus.

Katedros užuomazgos siekia 1920 m. kai Marvos dvare, 3 km nuo Kauno, buvo įsteigta Bakteriologijos ir serologijos stotis,  kurios vedėju tapo prof. L. Gogelis. 1923 m. stotis buvo perduota Lietuvos universiteto Veterinarijos skyriui. 1924–1933 m. Šančiuose, Kaune, veikė Valstybinė veterinarijos bakteriologijos laboratorija, kuri 1933 m. gegužės 15 d. buvo perkelta į specialiai pastatytus naujus modernius rūmus Vilijampolėje, Kaune, ir pavadinta Valstybiniu veterinarinės bakteriologijos institutu.   Šiam institutui vadovavo J. Bielkevičius (1922-1936) ir prof. K. Kanauka (1936-1944). Rekonstravus infekcinių ligų kliniką, 1975 m. prie Epizootologijos ir mikrobiologijos katedros prijungta veterinarinės parazitologijos disciplina ir katedra pavadinta Užkrečiamųjų ligų (nuo 2016 Veterinarinės patobiologijos katedra -VPK), o 2004 m. prie katedros prijungtas Patologijos centras. VPK buvo perstatyta, atnaujinta ir rekonstruota 2013 m. 

Katedros vadovais dirbo: doc. dr. J. Brazaitis 1945–1970 m.; doc. dr. V. Citvaras 1970–1977 m., doc. dr. K. Norvaišas 1977–1987 m., prof. habil. dr. V. Paulikas 1987-1997 m., doc. dr. V. Citvaras 1997–2004 m. Nuo 2004 metų LVA (nuo 2010 m. LSMU VA) Veterinarinės patobiologijos katedros vedėju dirba prof. habil. dr. S. Petkevičius.

PATOLOGIJOS CENTRAS

Centro paskirtis:

Vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus, mokyti visų studijų pakopų studentus, rengti mokslo darbuotojus, kelti veterinarijos gydytojų kvalifikaciją ir diagnozuoti gyvūnų ligas.

Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis:

Gyvūnų užkrečiamųjų, onkologinių, reprodukcinių ligų patomorfologiniai tyrimai.

funkcijos

 • Organizuoja ir vykdo mokslinį tiriamąjį darbą veterinarinės patologijos srityje.
 • Tvarko šalutinius gyvūninius produktus, kurie pristatomi iš LSMU padalinių.
 • Bendradarbiauja, sudaro sutartis su mokslo, mokymo įstaigomis, kompetentingomis institucijomis ir kitais ūkio subjektais, vykdančiais užsakomuosius mokslinius darbus, bei dalyvauja jas vykdant.
 • Sudaro sąlygas ir padeda studentams, magistrantams, doktorantams vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą.
 • Moko studentus, rengia veterinarinės patologijos rezidentus, kelia veterinarijos gydytojų kvalifikaciją.
 • Organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kt.
 • Rengia nacionalinius ir tarptautinius mokslinius projektus ir juose dalyvauja.
 • Skleidžia mokslo, eksperimentinės plėtros ir praktinio patyrimo žinias.
 • Atlieka tyrimus gyvūnų ligų diagnozei nustatyti.
 • Atlieka užsakomuosius mokslinius darbus ir užsakomuosius tyrimus, teikia konsultacijas.
 • Kaupia tiriamų mėginių archyvą ir mokomąją medžiagą.

Teikiamos paslaugos

 • Atliekami žemės ūkio gyvulių, gyvūnų augintinių, kailinių žvėrelių, paukščių, laukinių, egzotinių ir kitų gyvūnų gaišenų patologiniai anatominiai, histopatologiniai, histomorfometriniai, imunohistocheminiai ir citologiniai tyrimai.
 • Atliekamos teismo veterinarinės ir veterinarinių dokumentų ekspertizės.
 • Teikiamos konsultacijos veterinarijos specialistams ir gyvūnų augintojams.

APIE KATEDROS VEIKLĄ

Katedroje mokomi Veterinarinės medicinos magistrantai, rengiami doktorantai ir rezidentai, keliama veterinarijos gydytojų kvalifikacija.

Veterinarinės patobiologijos katedros studijų sritys yra biomedicinos mokslų, veterinarinės medicinos, veterinarinės maisto saugos ir gyvūnų mokslo gyvūnų infekcinių ir invazinių ligų morfologija, epidemiologija, patogenezė, diagnostika, profilaktika ir kontrolė; gyvūnų ligų patomorfologinė diagnostika; gyvūnų reprodukcijos patofiziologija ir patomorfologija; veterinarinės medicinos teisėkūra ir normatyvinių dokumentų ruošimas. Šiose srityse yra skelbiami moksliniai ir mokslo populiarinimo straipsniai, ruošiami ir įgyvendinami tarptautiniai ir nacionaliniai moksliniai projektai, rengiami vadovėliai, studijų (mokymo) knygos, mokslo monografijos, mokslo priemonės, mokslinio darbo ataskaitos ir pranešimai.

Veterinarinės patobiologijos katedra bei jos funkciniai padaliniai  ̶  Patologijos centras, Parazitologijos ir Histopatologijos laboratorijos bei pagalbinės patalpos pilnai rekonstruotos ir modernizuotos, o padaliniai yra aprūpinti naujausia modernia įranga skirta mokslinių tyrimų bei studijų tikslams.

Katedroje nustatomas gyvūnų bei paukščių užsikrėtimas infekciniais ir invaziniais sukelėjais, ganyklų užterštumas parazitų lervomis; konsultuojama užkrečiamųjų gyvūnų ligų ir zoonozių diagnozavimo, gydymo, profilaktikos, antihelmintinio rezistentiškumo klausimais; tiriami parazito/šeimininko tarpusavio santykiai bei maisto medžiagų poveikis virškinamojo trakto invazijai; serologiniais bei molekuliniais metodais diagnozuojamos bakterinės, parazitinės ir virusinės gyvūnų ligos.

Katedros Patologijos centre atliekami gyvūnų gaišenų patologiniai morfologiniai tyrimai, teikiama konsultacija veterinarijos specialistams ir gyvūnų augintojams, atliekamos teismo veterinarinės ekspertizės.

Katedra recenzuoja leidinius Veterinarinės patobiologijos klausimais, atlieka šalyje registruojamų ir perregistruojamų veterinarinių preparatų ekspertizę, diagnozuoja bakterinius, chlamidijinius, parazitinius ir virusinius susirgimus; rengia įvairius norminius dokumentus, konsultuoja specialistus ir ūkininkus Veterinarinės patobiologijos kontrolės klausimais. Katedra yra respublikinio mikrobų ir ląstelių kultūrų banko filialas.

Katedra bendradarbiauja, ruošia projektus ir sudaro sutartis su užsienio ir nacionalinėmis mokslo, mokymo įstaigomis, kompetentingomis institucijomis ir kitais ūkio subjektais, vykdančiais valstybinius bei užsakomuosius mokslinius darbus, bei dalyvauja juos vykdant. Katedra sudaro sąlygas ir padeda studentams, magistrantams, rezidentams doktorantams vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą.

Nacionaliniai projektai

 • Augalų ekstraktų ir jų frakcijų taikymo gyvūnų aplinkos virusų slopinimui ir kontrolei tyrimai. LMT mokslininkų grupių projektas (MIP (FITOKONTROLĖ), 2015-2018. Koordinatorius – Vytauto Didžiojo universitetas, LSMU koordinatorius – prof. dr. A. Šalomskas.
 • Alogeninio sąnario kremzlės ir kaulo komplekso transplantacijos poveikis kremzlės regeneracijai eksperimentiniame kremzlės pažeidimo modelyje (CHONDRO), 2013-2015. Projekto dalyvis – doc. dr. A. Pockevičius.
 • Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Nanokrakmolo ir gamtinių bioaktyvių medžiagų kompozicijos“ (NANOKRAKMOLAS), ŽŪM, 2011-2015, Projekto koordinatorius – Kauno technologijos universitetas. Projekto dalyvė – prof. dr. J. Šiugždaitė.
 • Projektas „Biologinio kardio stimuliatoriaus kūrimas, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas“ (BIOKARDIOSTIM), 2013-2015. Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-029 (Kartu su LSMU ir Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu „Inovatyvios medicinos centras“). Projekto dalyvė – asist. D. Juodžentė.
 • Inovatyvus pažangios terapijos konstruktas sąnarinės kremzlės regeneracijai ICAR” (Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0078 / DOTSUT-225 / PRM17-196). 2018-2021. Projekto vykdytojas Alius Pockevičius.
 • „Pažangios ląstelinės terapijos prototipų, skirtų sąnarinės kremzlės ūminių ir lėtinių pažeidimų prevencijai ir gydymui, vystymas (RECART)” (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0011). 2018-2021. Projekto vykdytojas Alius Pockevičius.
 • Įvertinti kolageno taikomąsias technologines savybes virusų ir bakterijų imobilizacijos procesams modeliuoti ir efektyvumui tirti skirtingose virusų ir bakterijų modelinėse sistemose. Sutarties Nr. 2020-PR-00135; 2021. Projekto vykdytojas Algirdas Šalomskas
 • Projektas „Antivirusinėmis savybėmis pasižymintys filtrai su metalų ir jų oksidų nanostruktūromis (AntiVirus-21)” Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05-0032) Finansuoja LMT ir Europos regioninės plėtros fondas. Vykdo KTU, LSMU ir WOP, 2021 – 2023, LSMU dalies vadovas – Algirdas Šalomskas.
 • LR žemės ūkio ministerijos MTTV projektas “Avių virškinamojo trakto parazitų antihelmintinis atsparumas ir kontrolė Lietuvoje”. (Nr. MT-18-06/ŽŪM). 2018.06-2020.11. Projekto vadovas Saulius Petkevičius.
 • „Emamektino benzoato panaudojimas karpių utėlių (Argulus foliaceus) gydymui“, LR Žemės ūkio ministerijos užsakymu vykdomas mokslinis projektas Nr. MT-19-14.PRM19-131. 2019-2020. Projekto vykdytojas A. Pockevičius.
 • Žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2015–2020 metų programa; MTTV-19-5 „Įvairių veislių mėsinių galvijų rujos ir ovuliacijos sinchronizacijos efektyvumo tyrimai” (trukmė 2019-2020 metai); Projekto vykdytoja V. Riškevičienė

Tarptautiniai projektai

 • Anti-microbial coating innovations to prevent infectious diseases (AMCI). COST veikla Nr. CA15114. 2015-2019.  Projekto dalyvis. Veiklos valdymo komiteto atstovas – prof. dr. J. Šiugždaitė.
 • Tackling the parasitological challenges arising from organic farming practices (ProPara). BP7, ERA-NET, 2015-2018. Koordinatorius – prof. habil. dr. S. Petkevičius.
 • New and emerging challenges and opportunities in wastewater reuse (NEREUS). COST veikla Nr. ES1403, 2014-2018. Koordinatorė – prof. dr. J. Šiugždaitė.
 • European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections (EurNegVec). COST veikla Nr. TD1303, 2013-2017. Koordinatorius – Vytauto Didžiojo universitetas, projekto dalyvis – prof. habil. dr. S. Petkevičius.
 • TEMPUS projekto Modernisation if higher education in the area of food quality and safety in Tajikistan Nr. 544529-TEMPUS-1-2013-1-LV-TEMPUS-JPCR dalyvis. TEMPUS, 2013-2016. Projekto dalyvis – doc. dr. A. Malakauskas.
 • The significance of rodent communities for the transmission and distribution of Echinococcus multilocularis: Ecological and experimental investigations for risk assessment BP7, EMIDA (Emiro), 2012-2015. Koordinatorius – doc. dr. M. Šarkūnas.
 • The efficacy of three different dosing regiments of Milbemax (milbemycin oxime, praziquantel) against gastrointestinal helminth infections in dogs (study number GTS-12-021)” („Novartis Project”) and „The eficacy of three different dosing regiments of Drontal Plus or Profender against gastrointestinal helminth infection in dogs” („Bayer project”). 2013-2014. Koordinatorius – doc. dr. M. Šarkūnas.
 • Goat-parasite interactions: from knowledge to control. COST veikla Nr. FA0805, 2008-2014. Koordinatorius – prof. habil. dr. S. Petkevičius.
 • “Ožkų virusinio artrito-encefalito (OAE) diagnostikos greitojo testo sukūrimas ir įvertinimas” Projektas Nr. TM-21-1/2021-PRO-00041. Projektas vykdomas pagal iniciatyvą “International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD)” European Union’s Horizon 2020 tyrimų ir inovacijų programą pagal dotacijos sutartį Nr. 862605. Projekto koordinatorius Lietuvoje – Saulius Petkevičius; dalyviai: Algirdas Šalomskas, Tomas Kupčinskas, Alvydas Malakauskas.
 • Projektas „Tarpdisciplininių metodų taikymas sėkmingai gyvūnų ligų kontrolei“. Vadovas prof. Alvydas Malakauskas. Projektas vykdomas bendradarbiaujant VA VPK Afrikinio kiaulių maro centro ir Frydricho Loflerio Institutui (Vokietija). Trukmė 2020 m.

Lietuvoje: Katedra bendradarbiaujama su ūkio subjektais siekiant užtikrinti Veterinarinės medicinos studijų programos studentų praktinių įgūdžių formavimą. Veterinarinės patobiologijos katedros veterinarinės patologijos, infekcinių ligų, veterinarinės parazitologijos srityse, bendradarbiaujame su:

 • UAB „Zujų paukštynas“;
 • AB „Vilkijos ūkis“;
 • ŽŪB „Lytagra“;
 • ekologiniu L. Drasdauskienės avių ūkiu;
 • UAB „Jovaigė“;
 • UAB “Rietavo veterinarinė sanitarija”.

Taip pat bendradarbiaujama su AB „Kauno grūdai“, AB „Kaišiadorių paukštynas“, AB „Vilniaus paukštynas“, UAB „Idavang“, AB „Vilkijos ūkis“, Lietuvos jūrų muziejus, Smulkiųjų gyvūnų klinikos, NMVRVI.

Užsienyje:

 • Kopenhagos universitetu (Danija),
 • Parazitologijos institutu, Ciuricho universitetu (Šveicarija),
 • Slovakijos mokslų akademijos Parazitologijos institutu (Slovakija),
 • Švedijos žemės ūkio universitetu (Švedija),
 • Edinburgo universitetu Moreduno veterinarijos institutu (Škotija),
 • Tulūzos universitetu (Prancūzija),
 • Azabu Universitetu (Japonija).
Veterinarinės patobiologijos katedra
Prof. Saulius Petkevičius
Veterinarinės patobiologijos katedros vedėjas
Visi kontaktai