Dailės terapija studijos- LSMU magistro studijos
Vykdoma kartu su Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakultetu

Dailės
Terapija

Įgytos žinios pritaikomos medicinos, psichosocialinės reabilitacijos, reabilitacijos, socialinėse, švietimo, ugdymo, penitencinės veiklos įstaigose, savanoriškame ir privačiame sektoriuose.

Baigus studijas suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Kvalifikacinis laipsnis
Magistras
Studijų krypčių grupė
Sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Reabilitacija
Fakultetas
Slaugos
Studijų forma
Ištęstinės, neakivaizdinis mokymosi būdas
Studijų trukmė
3 metai

Į Dailės terapijos studijas gali pretenduoti: dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo, menotyros, architektūros, reabilitacijos, ergoterapijos,  kineziterapijos, slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, socialinio darbo, specialiojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio  ugdymo, dailės pedagogikos bakalaurai, medicinos magistrai.

Priėmimo etapai ir taisyklės
Prašymų teikimas ir sutarčių pasirašymas

Dailės terapija – viena meno terapijos sričių, skirta paciento fizinei ir psichikos sveikatai stiprinti, naudojant dailę, kūrybos procesą ir psichoterapinius santykius.

Dailės terapijos studijos unikalios tuo, jog joje integruojami dailės, medicinos, psichologijos, psichoterapijos, specialiojo ugdymo ir socialinio darbo žinių ir praktikos aspektai. Svarbus šių studijų akcentas – savęs pažinimas, grindžiamas principu, jog tik gerai pažinęs save, gali pažinti kitą. Reikia būti pasirengus domėtis įvairiomis sritimis – menu, psichologija, psichiatrija, reabilitacija, gerontolgija ir t. t., taip pat nuolat savarankiškai užsiimti asmenine kūryba.

Įgyjamos kompetencijos

Studijų metu dėstomos tokios disciplinos, kaip biomedicina / vizualinė raiška, dailės terapijos teorija ir praktika, psichopatologija, psichosocialinė raida ir emocijų raiška piešiniuose, meno filosofijos ir psichopatologijos idėjinės sandūros, ir kt.

Vyksta ne tik teorinės paskaitos, bet ir patirtiniai dailės terapijos seminarai, praktinis mokymasis klinikinėse vietose, kai susipažįstama su skirtingomis klientų grupėmis, iš arti stebimas dailės terapeuto darbas, asistuojama patyrusiems specialistams, vėliau – savarankiškai, prižiūrint vyresniajam specialistui, rengiamos dailės terapijos sesijos. Taip įgyjama savarankiško dailės terapeuto darbo patirties.

profesinė perspektyva

Dailės terapeutai gali dirbti reabilitacijos, sanatorinio gydymo įstaigose, psichikos sveikatos centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krizių pagalbos centruose, socialinių paslaugų arba specialiojo ugdymo įstaigose, savanoriško darbo ir privačiame sektoriuje.

Taip pat šie specialistai, įgiję sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas doktorantūroje, dėstyti aukštosiose mokyklose.

studijų dalykai

AKADEMINIŲ MAINŲ PROGRAMOS STUDIJOMS IR PRAKTIKAI

Pagal ERASMUS+ ir kitas akademinių mainų programas galėsite išvykti studijuoti ar atlikti praktiką užsienio šalių universitetuose.

>50
šalių
>220
universitetų
~400
išvykstančių studentų kasmet
3–12
mėnesių studijų trukmė
2–12
mėnesių praktikos trukmė

Studijų aplinka

LSMU Dailės terapijos studijos vyksta moderniose auditorijose, atnaujintose laboratorijose, sukurtos stiprios praktikos bazės, praktinių įgūdžių mokoma pasitelkus šiuolaikišką simuliacinę įrangą.

apgyvendinimas

LSMU studentai turi galimybę apsigyventi viename iš universitetui priklausančių bendrabučių. Bendrabučiai įsikūrę strategiškai patogiose vietose, netoli nuo universiteto padalinių, šalia yra autobusų ir troleibusų stotelės, parduotuvės bei įvairios pramogų vietos.

Studentų
bendrabučiai
9

Išsamiau apie priėmimą

Priėmimo į magistrantūrą etapai ir datos
Motyvacijos pokalbiai

Motyvacijos pokalbiai pretenduojantiems į magistrantūros studijas 2024-07-01 nuo 11.00 val. vyks:

TIESIOGIAI (KONTAKTINIU BŪDU) – Slaugos fakulteto patalpose (Eivenių g. 2, Kauno klinikų teritorija):

 • Studijų programa „Laboratorinės medicinos biologija” (NL) – 103 kab.
 • Studijų programa „Dailės terapija“ (I) – 408 kab.
 • Studijų programos „Išplėstinė slaugos praktika“ (NL), „Slaugos lyderystė“ (I) – 104 kab.
 • Studijų programa „Sveikatinimas ir reabilitacija“ (NL) – 413 kab.
 • Studijų programa „Visuomenės sveikatos vadyba” (NL,I) – 112 kab.
 • Studijų programa „Klinikinė sveikatos psichologija“ (NL) – 416 kab.
 • Studijų programa „Gyvensenos medicina“ (NL) – 113 kab.
 • Studijų programa „Medicininė chemija” (NL) – 430 kab.
 • Studijų programa „Taikomoji visuomenės sveikata“ (NL) – 117 kab.

NUOTOLINIU BŪDU – vaizdo konferencijos formatu universiteto Microsoft Teams aplinkoje:

 • Studijų programos „Gyvūnų mokslas“ (I), „Gyvūno ir žmogaus sąveika” (I)
 • Studijų programos „ Maisto mokslas“ (I), „ Maisto sauga“ (I)

Siekiant užtikrinti asmenų duomenų apsaugą, pokalbyje dalyvaujančiųjų sąrašai bus skelbiami tik pagal prašymų registracijos numerius. Prašome pasitikslinti savo prašymų pateikimo registracijos numerius.

Konkursinio balo sandara

 • Stojant į Klinikinės sveikatos psichologijos magistrantūrą:

KB = V×0,7+BD×0,1+M×0,2 +PB


 • Stojant į Išplėstinės slaugos praktikos, Slaugos lyderystės ir Sveikatinimo ir reabilitacijos magistrantūrą:

KB = V×0,8+DP+M×0,2 +PB


 • Stojant į kitas universitete vykdomas magistrantūros studijų programas:

KB= V×0,8+M×0,2+PB


KB – konkursinis balas.
V – diplomo priedėlyje/priede (baigusiems papildomąsias studijas, prie dalykų įvertinimų pridedami papildomųjų studijų pažymėjime įrašyti dalykai) išvardintų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinis vidurkis.
BD – baigiamojo darbo įvertinimas.
DP – ne mažesnė kaip 0,5 metų darbo pasirinktos magistrantūros studijų kryptyje (0, 5 balo). Darbo patirtis skaičiuojama iki 2024-06-20.
M – motyvacijos vertinimo komisijos narių įvertinimų aritmetinis vidurkis (iki 10 balų).
PB – mokslinės veiklos balas (iki 2 balų).

Surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama:

 • turinčiam aukštesnį baigiamojo darbo įvertinimą;
 • turinčiam didesnį studijuotų dalykų įvertinimų vidurkį.

Magistrantūros studijų kaina
Studijų programaMetinė studijų kaina (EUR)
Laboratorinės medicinos biologija (NL)6634
Dailės terapija  (I)3511
Slaugos lyderystė (I)3511
Išplėstinė slaugos praktika (NL)5266
Sveikatinimas ir reabilitacija (NL)5266
Gyvensenos medicina (NL)5266
Medicininė chemija (NL) (vykdoma kartu su KTU)5266
Taikomoji visuomenės sveikata (NL)5266
Visuomenės sveikatos vadyba (NL)5266
Visuomenės sveikatos vadyba (I)3511
Maisto sauga (I)3511
Klinikinė sveikatos psichologija (NL)5266
Gyvūnų mokslas  (I)3511
Maisto mokslas (I)3511
Gyvūno ir žmogaus sąveika (I)3511
Santrumpos: NL  – nuolatinė studijų forma; I – ištęstinė studijų forma.

Registracijos studijoms įmoka

Registracijos studijoms įmoka – 40,00 EUR

Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;
Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;
Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174 ir stojančiojo vardą, pavardę.

Nuo registracijos mokesčio  atleidžiami:

 • Asmenys, ne vyresni kaip 25 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs bei asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba); 
 • Asmenys turintys negalią ir 45 proc. ar mažesnį dalyvumo (iki 2023 m. gruodžio 31 d. – darbingumo) lygį. 

Šie asmenys vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Stojamąją studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti pats stojantysis arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ar įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Nusprendus nebedalyvauti priėmime ar nutraukus studijų sutartį, sumokėta įmoka negrąžinama.

D.U.K.
Ar papildomosios studijos vykdomos lygiagrečiai su magistro studijomis?

Į magistrantūros studijas galima pretenduoti tik po papildomųjų studijų baigimo, pateikus baigtų studijų pažymėjimą.

Baigiau kolegines studijas. Ar galiu pretenduoti į magistro studijas?

Į magistrantūros studijas galite pretenduoti tik pabaigę atitinkamos studijų krypties papildomąsias studijas. Pabaigus studijas išduodamas papildomųjų studijų baigimo pažymėjimas apie išklausytus dalykus ir surinktus kreditus.

Ar baigus papildomąsias studijas suteikiamas universitetinis išsilavinimas?

Baigus papildomąsias studijas universitetinis išsilavinimas nesuteikiamas. Po papildomųjų studijų galima dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas.

Ketinu įgyti antrąjį magistro kvalifikacinį laipsnį. Ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Jeigu pirmųjų magistrantūros studijų metu daugiau kaip pusę studijų programos kreditų įgijote valstybės biudžeto lėšomis, dar kartą į valstybės finansuojamą vietą pretenduoti teisės neturite.

Ar papildomųjų studijų klausytojui suteikiamas studento statusas?

Klausytojas turi tas pačias teises, pareigas ir atsakomybes, kaip ir Universiteto studentas, tačiau neturi studento statuso.

Ar privalau dalyvauti motyvaciniame pokalbyje?

Stojantysis, nedalyvavęs motyvacijos vertinime, konkurse dalyvauja (išskyrus Dailės terapijos magistrantūros studijų programą), tačiau praranda konkursinio balo dedamąją už motyvacijos įvertinimą.

Kaip turėčiau pasiruošti motyvaciniam pokalbiui?

Visą informaciją rasite motyvacijos pokalbio apraše čia.

Ar universitetas sudaro galimybes magistro studijas derinti su darbu?

Įprastai magistrantams kontaktiniai užsiėmimai vyksta antroje dienos pusėje, paskaitos dažniausi vyksta nuotoliniu būdu.

Ar galiu sužinoti, kiek valstybės finansuojamų vietų yra mano norimoje studijų programoje?

ŠMSM pasirksčius lėšas magistantūros studijoms konkretus valstybės finansuojamų studijų vietų skaičius bus aiškus priėmimo eigoje.

Ar galiu sudaryti studijų sutartį nuotoliniu būdu?

Jeigu naudojatės asmenine el. bankininkystės paslauga, studijų sutartį su Universitetu galite sudaryti nuotoliniu būdu.

Neapsisprendžiu, kuri sritis man tiktų. Ar universitete yra specialistų, kurie man galėtų padėti apsispręsti?

Galite kreiptis į Studentų reikalų tarnybą ir registruotis konsultacijai čia.

Skatinimas ir parama
LSMU studentams

Stipendijos

SKATINAMOJI STIPENDIJA

Skatinamoji stipendija skiriama geriausiems valstybės finansuojamose vietose ir valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams už:

 • Geriausius stojimo rezultatus
 • Geriausius studijų rezultatus

Pačiam studentui niekur kreiptis nereikia, stipendijas pagal vidurkį arba stojimo balą (pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą) teikia fakulteto dekanatas. Semestro studijų vidurkis, pagal kurį konkurso tvarka skiriamos stipendijos, skaičiuojamas iš visų laikytų disciplinų egzaminų įvertinimų.

Stipendija yra 1,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio (1 BSI = 49€).


VIENKARTINĖ SKATINAMOJI STIPENDIJA

Vienkartinės skatinamosios stipendijos skiriamos už:

 • Aktyvią visuomeninę veiklą
 • Aktyvią organizacinę veiklą
 • Aktyvią mokslinę veiklą
 • Aktyvią sportinę veiklą
 • Pasiektus aukštus rezultatus atstovaujant Universitetą

Stipendija yra iki 2 BSI (1 BSI = 49€) ir gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 kartus į semestrą.


Vienkartinės skatinamosios stipendijos taip pat gali būti skiriamos:

 • Gimus vaikui
 • Mirus šeimos nariui
 • Stichinės nelaimės atveju

Stipendija yra 2 BSI ir skiriama vieną kartą per semestrą. Prašymas teikiamas LSMU SA iki einamojo mėnesio 10 dienos, siunčiant el. paštais info@lsmusa.lt ir socialinis.komitetas@lsmusa.lt arba paliekant SA pašto dėžutėje Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9).


VARDINĖ STIPENDIJA

Vardinės stipendijos skirstomos pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų, pradedant trečiuoju studijų semestru, studentams du kartus per mokslo metus. Vienas studentas stipendiją gali gauti tik vieną kartą per mokslo metus. Prašymus pateikusių studentų dalyvavimas vardinių stipendijų komisijos posėdyje yra būtinas. Apie paskirtą pokalbio datą ir laiką prašymus dalyvauti vardinių stipendijų konkurse pateikę studentai informuojami el. paštu.

Reikalavimai stipendijai gauti:

 • Studijų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 8 balai.
 • Stipendija neskiriama studentams, kuriems tais pačiais mokslo metais jau buvo paskirta stipendija iš kitų rėmimo fondų.
 • Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į vieną dokumentą, išsaugotą PDF formatu, kurio pavadinime nurodytas Vardas, Pavardė, Fakultetas (trumpiniu) ir kursas (skaičiumi).

Dokumentai siunčiami el. paštais info@lsmusa.lt ir socialinis.komitetas@lsmusa.lt

Būtini dokumentai:

 • Prašymas rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti (prašymas adresuojamas Rektoriui).
 • Dekano patvirtinta pažyma apie studijų vidurkį.
 • Trumpa autobiografija.
 • Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų ar globėjų, turintys neįgalius tėvus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus.
 • Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas).
 • Pažymos apie bendrą studijų vidurkį prašymus dalyvauti vardinių stipendijų konkurse pateikusiems studentams bus užsakomos centralizuotai (patiems studentams kreiptis į dekanatus dėl šių pažymų išdavimo nereikia).

Socialinė stipendija

Socialinės stipendijos skiriamos:

 • Studentams, kurių šeimos ar jie patys turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą;
 • Studentams, turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • Studentams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Socialines stipendijas, kurios vertė 6,5 BSI (1 BSI = 49€), skiria Valstybinis studijų fondas. Prašymai stipendijai gauti teikiami www.vsf.lt svetainėje. Paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • Rudens semestrą (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15-spalio 10 d.
 • Pavasario semestrą (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20-vasario 20 d.

Būtini dokumentai:

 • Prašymas skirti socialinę stipendiją (www.vsf.lt);
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Dokumentai, patvirtinantys, kad studentas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų.

Socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo paraišką papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Parama studentams su negalia

Finansinė parama teikiama studentams su negalia, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, kurie po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę paramą, skirtą studentų su negalia specialiesiems poreikiams tenkinti, susijusiems su studijomis, ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 • išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio per mėnesį (nuo 2024 m. sausio 1 d. 134,89 Eur);
 • išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 BSI (bazinė socialinė išmoka) dydžio per semestrą (nuo 2024 m. sausio 1 d. 176 Eur).

Prašymų teikimo datos:

Studentai, norintys gauti šias išmokas, nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 10 d. arba nuo paramos gavimo sąlygų atsiradimo dienos LSMU Studijų informacinėje sistemoje LSMU SIS pateikia prašymą ir kitus būtinus dokumentus. Daugiau apie išmoką galima sužinoti čia.

Tikslinę išmoką Valstybinis studijų fondas prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiria 4 BSI (bazinė socialinė išmoka) dydžio išmoką per mėnesį (nuo 2024 m. sausio 1 d. – 220 Eur).

Studentai, norintys gauti šią išmoką, prašymą ir kitus būtinus dokumentus elektroniniu būdu pateikia Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje „Parama“. Prisijungę prie fondo informacinės sistemos prašymų skiltyje „Pateikti naują prašymą“ pasirinkite „Tikslinė išmoka“ ir užpildykite prašymo formą. Užpildę prašymo formą spauskite „Sutinku. Pateikti prašymą“.

Prašymų teikimo datos:

 • rudens semestras – rugsėjo 1–spalio 16 d.;
 • pavasario semestras – vasario 1–kovo 16 d.;
 • papildomas teikimas – kiekvieną einamąjį mėnesį 1–16 dienomis.

Daugiau apie Tikslinę išmoką galima sužinoti čia. Dėl išsamios informacijos prašome kreiptis į Studentų reikalų tarnybos administratorę Vitaliją Skipskienę, el. paštas vitalija.skipskiene@lsmu.lt

Finansinės paramos išmokos mokamos aukštųjų mokyklų studentams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • turi teisės aktų tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja: pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą; laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už paramą studentams su negalia administravimą
Vitalija Skipskienė
Studentų reikalų tarnybos administratorė
Parama užsienio lietuviams 

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad 2024 m. sausio 23  d.  pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose  konkursas.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka:

 • Stipendijos mėnesinis dydis 178,75 Eur.
 • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur). 

  Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

  Kas gali pretenduoti į paramą?

  Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

  • priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
  • paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

  Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

  Kokius duomenis privalau pateikti, kad gaučiau paramą?

  • studentas, norintis gauti paramą, pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo:
  • nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
  • užsienio lietuviai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), arba jų kopijas;

  Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

  Kur užpildyti paraišką paramai gauti?

  Studentai, norintys gauti paramą užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario ir rudens semestruose nustatytais terminais privalo užpildyti elektroninę paraišką paramai gauti ir, jei reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.

  Daugiau informacijos apie paramos dydį ir mokėjimo tvarką rasite čia.

  kontaktai konsultacijai

  Kyla klausimų dėl studijų programos ar priėmimo proceso?
  Susisiekite su mumis. Supažindinsime su priėmimo procesu, papasakosime apie studijų programas bei studijų procesą, karjeros galimybes.
  Informacija apie Dailės terapijos studijų programą