Vykdoma kartu su Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakultetu

Dailės
Terapija

Įgytos žinios pritaikomos medicinos, psichosocialinės reabilitacijos, reabilitacijos, socialinėse, švietimo, ugdymo, penitencinės veiklos įstaigose, savanoriškame ir privačiame sektoriuose.

Į šią studijų programą gali pretenduoti: dailės, dizaino, medijų meno, meno objektų restauravimo, menotyros, architektūros, reabilitacijos, ergoterapijos,  kineziterapijos, slaugos, visuomenės sveikatos, psichologijos, socialinio darbo, specialiojo ugdymo, ikimokyklinio ir pradinio  ugdymo, dailės pedagogikos bakalaurai, medicinos magistrai.

Baigus studijas suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Kvalifikacinis laipsnis
Magistras
Studijų krypčių grupė
Sveikatos mokslai
Studijų kryptis
Reabilitacija
Fakultetas
Slaugos
Studijų forma
Ištęstinės, neakivaizdinis mokymosi būdas
Studijų trukmė
3 metai
Priėmimas į LSMU magistrantūros studijas
Prašymų pildymo ir sutarčių pasirašymo instrukcijos

Dailės terapija – viena meno terapijos sričių, skirta paciento fizinei ir psichikos sveikatai stiprinti, naudojant dailę, kūrybos procesą ir psichoterapinius santykius.

Studijų programa unikali tuo, jog joje integruojami dailės, medicinos, psichologijos, psichoterapijos, specialiojo ugdymo ir socialinio darbo žinių ir praktikos aspektai.

Svarbus šių studijų akcentas – savęs pažinimas, grindžiamas principu, jog tik gerai pažinęs save, gali pažinti kitą. Vyksta supervizijos, studentams rekomenduojama dalyvauti individualiose dailės terapeuto ar psichoterapeuto konsultacijose.

Prieš rinkdamiesi šias studijas, turėtumėte pamąstyti, ar gebėsite priimti neįgaliuosius, žmones su  psichikos sutrikimais, sunkiais vidiniais išgyvenimais. Reikia būti pasirengus domėtis įvairiomis sritimis – menu, psichologija, psichiatrija, reabilitacija, gerontolgija ir t. t., taip pat nuolat savarankiškai užsiimti asmenine kūryba.

Įgyjamos kompetencijos

Studijų metu dėstomos tokios disciplinos, kaip biomedicina / vizualinė raiška (modulis), dailės terapijos teorija ir praktika, psichopatologija, psichosocialinė raida ir emocijų raiška piešiniuose, meno filosofijos ir psichopatologijos idėjinės sandūros, ir kt.

Vyksta ne tik teorinės paskaitos, bet ir patirtiniai dailės terapijos seminarai, praktinis mokymasis klinikinėse vietose, kai susipažįstama su skirtingomis klientų grupėmis, iš arti stebimas dailės terapeuto darbas, asistuojama patyrusiems specialistams, vėliau – savarankiškai, prižiūrint vyresniajam specialistui, rengiamos dailės terapijos sesijos. Taip įgyjama savarankiško dailės terapeuto darbo patirties.

profesinė perspektyva

Dailės terapeutai, įgiję sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas doktorantūroje, dėstyti aukštosiose mokyklose.

Taip pat šie specialistai gali dirbti reabilitacijos, sanatorinio gydymo įstaigose, psichikos sveikatos centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, krizių pagalbos centruose, socialinių paslaugų arba specialiojo ugdymo įstaigose, savanoriško darbo ir privačiame sektoriuje.

Akademinių mainų programos Studijoms ir praktikai

Pagal ERASMUS+ ir kitas akademinių mainų programas galėsite išvykti studijoms ar praktikai į užsienio šalių universitetus.

>50
šalių
>220
universitetų
~400
išvykstančių studentų kasmet
3–12
mėnesių studijų trukmė
2–12
mėnesių praktikos trukmė

Studijų aplinka

LSMU studijos vyksta moderniose auditorijose, atnaujintose laboratorijose, sukurtos stiprios praktikos bazės, praktinių įgūdžių mokoma pasitelkus šiuolaikišką simuliacinę įrangą.

apgyvendinimas

LSMU studentai turi galimybę apsigyventi viename iš universitetui priklausančių bendrabučių. Bendrabučiai įsikūrę strategiškai patogiose vietose, netoli nuo universiteto padalinių, šalia yra autobusų ir troleibusų stotelės, parduotuvės bei įvairios pramogų vietos.

Studentų
bendrabučiai
9

Skatinimas ir parama
LSMU studentams

Skatinamosios ir kitos stipendijos

Skatinamoji stipendija

 • Stipendija yra 1,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio. Skiriama geriausiems valstybės finansuojamose vietose ir valstybės nefinansuojamose vietose studijuojantiems studentams už geriausius stojimo ar studijų rezultatus. Studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose studentai, įstoję į Universitetą iki 2009 m., negali gauti skatinamosios stipendijos.
 • Skatinamosioms stipendijoms skirtos lėšos paskirstomos proporcingai fakultetams pagal studijuojančių studentų skaičių. Šios stipendijos skiriamos studentams, turintiems aukščiausią studijų vidurkį fakulteto studijų programos atitinkamuose kursuose (pirmajame semestre – turintiems aukščiausią stojimo balą). Semestro studijų vidurkis, pagal kurį konkurso tvarka skiriamos stipendijos, skaičiuojamas iš visų laikytų disciplinų egzaminų įvertinimų.

Daugiau informacijos LSMU skatinamųjų stipendijų skyrimo nuostatuose.

Vienkartinė skatinamoji stipendija

 • Prašymas teikiamas LSMU SA iki einamojo mėnesio 10 dienos;
 • Skiriamos pažangiems studentams paskatinti už aktyvią studentišką, visuomeninę, organizacinę, mokslinę, sportinę veiklą ir pasiektus aukštus rezultatus atstovaujant Universitetą.
 • Stipendija yra iki 2 BSI ( BSI – bendroji socialinė išmoka, 1 BSI=130 Lt.) ir gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 kartus į semestrą;
 • Gimus vaikui, mirus šeimos nariui arba stichinės nelaimės atveju, 2 BSI skatinamoji stipendija skiriama vieną kartą per semestrą;
 • Prašant stipendijos būtina pateikti dokumentus, liudijančius apie aktyvią studento veiklą universitete, vaiko gimimo liudijimą, mirties liudijimą ir kt.

Vienkartinė seniūno skatinamoji stipendija

 • Prašymas teikiamas LSMU SA iki einamojo mėnesio 10 dienos;
 • Skiriamos grupių ir kursų seniūnams iki ¾ BSI;
 • Gali būti skiriama vieną kartą į semestrą;
 • Seniūnui prašant stipendijos reikia būti atnešus grupės ar kurso seniūno rinkimų protokolą, kuris pildomas kiekvienais studijų metais arba mokslų metu eigoje pasikeitus seniūnui.

Vardinė stipendija

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas rektoriaus vardu vardinei stipendijai gauti;
 • Dekano patvirtinta pažyma apie studijų vidurkį;
 • Trumpa autobiografija;
 • Aktyvų dalyvavimą studentiškoje veikloje ar remtinumą (studentai, kurie yra netekę tėvų ar globėjų, turintys neįgalius tėvus arba yra iš daugiavaikių šeimų) įrodančius dokumentus;
 • Kitus pasiekimus įrodančius dokumentus (kopijas)

Socialinės stipendijos

Prašymai socialinėms stipendijoms gauti teikiami www.vsf.lt.

Socialinės stipendijos skiriamos:

 • Studentams, kurių šeimos ar jie patys turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą;
 • Studentams, turintiems 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • Studentams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Būtini dokumentai:

 • Prašymas skirti socialinę stipendiją (www.vsf.lt)
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Dokumentai, patvirtinantys, kad studentas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų.

Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo paraišką papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

Parama neįgaliesiems studentams

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti finansinę paramą pagal šias priemones:

1. Valstybės teikiama finansinę pagalbą – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1.1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti -išmokos dydis (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio) nuo 2023 m. sausio 1 d. 123,11 € per mėnesį;

1.2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti- išmokos dydis 3,2 BSI (bazinė socialinė išmoka) nuo 2023 m. sausio 1 d. – 156, 80 € per semestrą.

Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios LSMU Studijų informacinėje sistemoje (LSMU SIS) turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija turėtų būti pateikta kuo skubiau (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studentų reikalų tarnybos administratorę Vitaliją Skipskienę, vitalija.skipskiene@lsmu.lt.

2. Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti –  Valstybinis studijų fondas neįgaliesiems studentams skiria kasmėnesinę Tikslinę išmoką. Tikslinės išmokos dydis yra 4 BSI (bazinė socialinė išmoka) nuo 2023 m. sausio 1 d. – 196 € per mėnesį.

Prašymus studentai turi pateikti elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“. Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“)  studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis. Pildydamas formą „Tikslinė išmoka“, kurioje nurodytas laikotarpis, kuriam prašoma skirti išmoką (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studentų reikalų tarnybos administratorę Vitaliją Skipskienę, vitalija.skipskiene@lsmu.lt

Finansinės paramos priemonės skiriamos Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentams, turintiems negalią ir atitinkantys šias sąlygas:

 • teisės aktų nustatyta tvarka turintiems nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį (arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį);
 • aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja: pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą; laipsnio nesuteikiančią studijų programą; trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atsakingas asmuo už paramą neįgaliesiems studentams administravimą
Vitalija Skipskienė
Studentų reikalų tarnybos administratorė
Kitos pagalbos ir paramos galimybės

Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams

Parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams

DĖL PARAMOS SKYRIMO KONKURSO UŽSIENIO LIETUVIAMS, STUDIJUOJANTIEMS LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad 2021 m. sausio 20  d.  pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose  (toliau – Parama) konkursas (toliau –Paramos skyrimo konkursas).

Paramos skyrimo konkursas skelbiamas ir Parama teikiama vadovaujantis Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1160  (toliau – Aprašas).

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

 • Stipendijos mėnesinis dydis 130,00 Eur
 • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys  Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2021 m. pavasario semestre, nuo 2021 m. sausio 20  d. iki 2021 m. vasario 20 d. privalo:

Užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;

Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Pretenduojantys į paramą asmenys turi pateikti:

krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją,

arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.

Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi pateikti Fondui elektroninėmis priemonėmis arba išsiųsdamas paštu.

Aukštosios mokyklos, vadovaujantis Aprašu naudodamos Fondo informacinę sistemą, per 3 darbo dienas pateikia informaciją, susijusią su asmens studijų duomenimis: patvirtinimą, kad užsienio lietuvis yra šios aukštosios mokyklos studentas ir nėra laikinai sustabdęs studijų ar išėjęs akademinių atostogų, semestro pradžios ir pabaigos datas (įskaitant atostogų laikotarpius) arba paskutinio kurso studentams – studijų baigimo datą, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turimų akademinių skolų skaičių, studento paskutinės sesijos pažymių vidurkį bei kitus duomenis, reikalingus paramai skirti ir administruoti. Aukštoji mokykla, pateikdama duomenis, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi.

Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas Fondas informuoja aukštąsias mokyklas per informacinę sistemą nuo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimo priėmimo dienos.

Paramą gavusiam asmeniui nutraukus studijas, išbraukus jį iš studentų sąrašų, sustabdžius studijas ar išėjus akademinių atostogų, aukštosios mokyklos apie tai informuoja Fondą per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo pradžios.

Papildomus dokumentus galima pateikti:

• elektroninius dokumentus, naudojantis elektroniniu paštu: fondas@vsf.lt arba https://epristatymas.lt  informacine sistema;

• išsiųsti paštu, adresu: A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius;

• palikti mūsų pašto dėžutėje prie pastato A. Goštauto g. 12, Vilnius. (Ant pašto dėžutės yra užrašas „VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS“).

Studentai, neturintys lietuviško asmens kodo ir pretenduojantys gauti paramą, iškilus problemoms dėl prisijungimo prie Fondo informacinės sistemos, gali kreiptis telefonais +370 5 2639158 ir +370 658 30997 arba elektroniniu paštu aldona.valatkeviciute@vsf.lt.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką suteiksime telefonu +370 658 30997bei Fondo interneto tinklalapyje.

išsamiau apie priėmimą

Priėmimo į magistrantūrą datos

Priėmimas į antrąją studijų pakopą (magistrantūra)

Studijų programų sąrašas skelbiamas universiteto svetainėje nuorodoje „Priėmimas“

I etapas

Priėmimo procedūrosDatos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą priemimas.lsmu.lt2023-05-02 10.00 val. iki 2023-06-29 16.00 val.
Motyvacijos pokalbis (dalyvaujant asmeniškai)2023-06-30 nuo 11.00 val.
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas2023-07-03  nuo 13.00 val.
Apeliacijų priėmimas2023-07-03 nuo 14.00 val. iki  15.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas2023-07-04 iki 12.00 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas2023-07-04  nuo  14.00 val.
Studijų sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai atvykstant į Universitetą)2023-07-04 nuo 16.00 val. iki 2023-07-07 12.00 val.
Likusios laisvos vietos skelbiamos2023-07-10 nuo 14.00 val.

ii etapas

Priemimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti antrajame etape  pateikimas ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą priemimas.lsmu.lt)2023-07-10 nuo 15.00 val. iki 2023-07-13  15.00 val.
Motyvacijos pokalbis (dalyvaujant asmeniškai)2023-07-14 nuo 11.00 val.
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas2023-07-17 nuo 11.00 val.
Apeliacijų  priėmimas2023-07-17 nuo 13.00 val. iki 14.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas2023-07-18 iki  14.00 val.
Kvietimo  studijuoti  paskelbimas2023-07-19 nuo 13.00 val.
Sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai atvykstant į Universitetą)2023-07-19  nuo 15.00 val. iki 2023-07-21 15.00 val.
Likusios laisvos vietos skelbiamos2023-07-10 nuo 14.00 val.

Papildomas priėmimas

Priėmimo procedūrosDatos ir terminai
Prašymų dalyvauti papildomame priėmime  pateikimas ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą priemimas.lsmu.lt)2023-07-26 nuo 10.00 val. iki 2023-07-31 14.00 val.
Motyvacijos pokalbis (dalyvaujant asmeniškai)2023-08-02 nuo 11.00 val.
Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas2023-08-03 nuo 12.00 val.
Apeliacijų  priėmimas2023-08-03 nuo 13.00 val. iki 14.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas2023-08-04 iki 14.00 val.
Kvietimo  studijuoti  paskelbimas2023-08-05 nuo 12.00 val.
Sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai atvykstant į Universitetą)2023-08-05 13.00 val. iki 2023-08-07 iki 14.00 val.

Pastabos: stojantysis prašyme gali nurodyti  dvi studijų programas.

 Asmenys, dalyvavę pirmojo etapo motyvacijos vertinimo pokalbyje ir nepasirašę studijų sutarties, kituose priėmimo etapuose pasirinkę tą pačią   magistrantūros studijų programą, motyvacijos pokalbyje gali nedalyvauti.

kontaktai konsultacijai

Nesate tikri, kokia specialybė jums geriausiai tiktų?
Susisiekite su mumis. Papasakosime apie studijų programas, jų skirtumus, supažindinsime detaliau su galimybėmis.