Gyvulininkystės institutas

Gyvulininkystės institutas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, kuriame atliekami tarptautinio ir nacionalinio lygio fundamentaliųjų ir taikomųjų žemės ūkio mokslų srities gyvūnų mokslų krypties tyrimai, eksperimentinės plėtros darbai inovacijoms kurti, gyvulininkystės konkurencingumui ir tvariam jos vystymui užtikrinti, dalyvaujama rengiant aukščiausios kvalifikacijos specialistus, saugomos ir puoselėjamos nacionalinių žemės ūkio gyvūnų veislės ir genetinių išteklių bioįvairovė.

Mokslinė veikla

Pagrindinės instituto mokslinės veiklos kryptys apima gyvūnų veisimo, reprodukcijos, biologijos ir genetinių išteklių, gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės, gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimus.

2021 metais Gyvulininkystės instituto mokslininkai vykdė šių LSMU strateginių žemės ūkio mokslų srities tyrimus:

 • tvarios gyvulininkystės technologijos;
 • saugesnis, didesnės vertės maistas;
 • gyvūnų mitybos grandinės ir auginimo sistemos darniai gyvulininkystės produkcijai.

Studijos

Gyvulininkystės instituto  mokslininkai skaito paskaitas VA Gyvūnų mokslų ir Veterinarijos fakultetų studentams (aplinkosauga kiaulininkystės ūkiuose; gyvūnų veisimas mažose populiacijose; pašarų gamybos ir gyvūnų mitybos  technologijos; veršelių gerovės optimizavimas, melžiamų karvių laikymo ir priežiūros technologijos; genetiniai paukščių selekcijos pagrindai ), yra bakalaurų, magistrų, doktorantų vadovai, dalyvauja Gyvūnų mokslų fakulteto baigiamųjų darbų gynimo komisijos darbe.

Gyvulininkystės institute vadovaujant mokslininkams vyksta Veterinarijos fakulteto studentų praktikos ir Gyvūnų mokslų fakulteto studentų praktinių įgūdžių formavimas. Bendradarbiaujama su VA rengiant naujas doktorantūros studijų programas, dalyvaujama Gyvūnų mokslų doktorantūros komiteto, Mokslo fondo valdybos veiklose.

16 mokslininkų

Vidutiniškai 11 publikacijų per metus

Vykdomi 3 tarptautiniai projektai

4 ypatingos reikšmės apdovanojimai

Gyvulininkystės instituto projektai

Žemės ūkio ministerijos užsakymu vykdyti projektai:

 • „Lietuvos trakėnų (išskiriant senajį genotipą) veislės žirgų populiacijos selekcinio proceso įvertinimas“. Projekto trukmė 2017–2018 m. Vadovas dr.Rūta Šveistienė.
 • „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisisijų nustatymas pašarų gamybos metu ir galvijų virškinimo trakte“. Projekto trukmė 2019–2020 m. Vadovas dr.Virginijus Uchockis.
 • „Mėšlo tvarkymo sistemų optimizavimas, panaudojant priedus/sorbentus ŠESD ir amoniako dujų emisijų mažinimui“. Projekto trukmė 2023-2024 m. Vadovas dr. Violeta Juškienė.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama parodomiesiems projektams ir įgyvendinimo veiklai“ vykdomi projektai:

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ vykdomi projektai:

Aplinkos ministerijos užsakymu vykdyti projektai:

 • Nacionalinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų 2024 m. apskaitos ataskaitos (už 1990–2022 m.) ekspertinės duomenų analizės žemės ūkio sektoriuje parengimas“. Projekto trukmė 2023 m. Vadovas dr. Remigijus Juška.
 • Preparation of the national 2024 greenhouse gas inventory report (for 1990–2022) expert data analysis in the agricultural sector„. Project duration in 2023. Head dr. Remigijus Juška. Project duration in 2023. Coordinator dr. Remigijus Juška.
 • „Pašarų virškinamumo nacionalinių verčių nustatymas klasikiniu in vivo metodu, tobulinant Lietuvos šiltnamio efektą sukelinčių dujų apskaitos metodologiją“. Projekto trukmė 2020–2022 m. Vadovas dr. Virginijus Uchockis.
 • „Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 2018 m. apskaitos ekspertinės duomenų analizės žemės ūkio sektoriuje parengimas“. Projekto trukmė 2018 m. Vadovas dr. Remigijus Juška.
 • „Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 2019 m. apskaitos ir 2020 m. apskaitos projekto ekspertinės duomenų analizės žemės ūkio sektoriuje parengimas“. Projekto trukmė 2019 m. Vadovas dr. Remigijus Juška.
 • „Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 2020 m.apskaitos ir 2021 m.apskaitos projekto ekspertizės duomenų analizės ž.ū. sektoriuje parengimas“. Projekto trukmė 2020 m. Vadovas dr. Remigijus Juška.
 • „Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 2021 m. apskaitos ir 2022 m. apskaitos projekto ekspertinės duomenų analizės žemės ūkio sektoriuje parengimas“. Projekto trukmė 2021 m. Vadovas dr. Remigijus Juška.
 • „Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 2022 m. apskaitos ir 2023 m. apskaitos projekto ekspertinės duomenų analizės žemės ūkio sektoriuje parengimas“. Projekto trukmė 2022 m. Vadovas dr. Remigijus Juška
 • „HORIZON 2020“ „Vietinių kiaulių veislių įvairovė ir produkcijos sistemos aukštos kokybės tradiciniams produktams ir tvarioms kiaulienos grandinėms“. Projekto tikslas – tirti vietinių kiaulių veislių įvairovę, jų produktyvumą, produkcijos kokybę, siekiant aprūpinti vartotojus aukštos kokybės kiauliena ir jos produktais, išsiskiriančiais savo regioniniu identitetu ir atitinkančiais socialinius ir ekonominius visuomenės poreikius. Projekto trukmė 2015–2019 m. Projekto vadovė dr. Violeta Razmaitė.
 • „Srutų rūgštinimo technologijos Baltijos jūros regione” (Interreg). Europos regioninės plėtros fondas. Projekto tikslas – supažindinti su naujausiomis srutų rūgštinimo technologijomis, pademonstruoti jų diegimo naudą ūkiuose, prisidėti prie amoniako garavimo ir eutrofikacijos procesų Baltijos jūroje mažinimo. Projekto trukmė 2016–2019 m. Projekto vadovas dr.Artūras Šiukščius.
 • „HORIZON 2020“ Era-Net SusAn projektas REDIVERSE „Europos žalųjų pieninių galvijų viduveislinė ir tarpveislinė bioįvairovė – išsaugojimas per panaudojimą“. Projekto tikslas – unikalių Europos žalųjų pieninių galvijų veislių genetinių charakteristikų identifikavimas, panaudojimas, išsaugojimas ir ekonomiškai efektyvių veisimo programų kūrimas, užtikrinantis greitą adaptaciją kintamoje aplinkoje. Projekto trukmė 2017–2021 m. Projekto vadovė dr. Violeta Juškienė.
 • „HORIZON 2020“ Era-Net SusAn projektas „Europos mokslinių tyrimų erdvė darniose gyvulininkystės sistemose“. Projekto tikslas – gyvulininkystės sistemų efektyvumo ir lankstumo didinimas, integruotas gyvūnų sveikatos ir gerovės valdymas, gyvulininkystės sistemų poveikio aplinkai valdymas ir gyvulininkystės sistemų socialinės ir ekonominės aplinkos tyrimas. Projekto trukmė 2016–2021 m. Projekto vadovė dr. Violeta Juškienė.
 • „HORIZON 2020“ Era-Net SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT AGRI projektas „Klimatą tausojančios galvijų auginimo sistemos“ CCCFarming. Projekto tikslas – sukurti klimatą tausojančias galvijų auginimo sistemas, leidžiančias sumažinti išmetamą ŠESD ir amoniako kiekį bei išlaikyti socialiai ir ekonomiškai tvarius ūkius. Projekto trukmė 2017–2022 m. Projekto vadovė dr. Violeta Juškienė.
 • ERASMUS + projektas „Gerosios praktikos perdavimas žemės ūkio mokslo institucijose profesinio mokymo srityje (VOTRIS)“. Projekto tikslas – mokomųjų vizitų Bulgarijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir Nyderlanduose metu mokslo institucijų atstovus susipažindinti su skirtingų šalių mokslo žinių perdavimo metodais ir technologijomis, pasidalinti gerąja patirtimi, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, kurti bendras iniciatyvas ir projektus. Projekto trukmė 2017–2019 m. Projekto vadovė dr. V. Juškienė.
 • ERASMUS+ projektas „Probiotikai gyvulininkystėje“ (ProAnim). Projekto tikslas – stiprinti mokslo institucijų, dirbančių probiotikų panaudojimo gyvulininkystėje tyrimų srityje, bendradarbiavimą ir keistis gerąja patirtimi, leidžiančia sustiprinti darbuotojų žinias, įgūdžius ir kompetencijas. Projektas padės sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą per institucinius tinklus. Projekto trukmė 2020–2022 m. Projekto vadovė dr. Violeta Juškienė.
 • „Pašarinių klinčių (Naujojo kalcito produkcijos / Kalcio karbonato) efektyvumas mėsiniams viščiukams“. Sutartis su AB „Naujasis kalcitas“. Projekto trukmė 2023 m. Vadovas dr. Artūras Šiukščius.
 • „SiloSolve® FC pagaminto DE ir FR  efektyvumas žolės siloso fermentacijos savybėms ir higieninei kokybei“. Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2022–2023. Projekto vadovas dr.Jonas Jatkauskas
 • ,,Laboratorinis žolių siloso bandymas- skirtingų kombinacijų įtaka fermentacijai ir aerobiniam stabilumui“. Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2023–2024. Projekto vadovas dr. Vilma Vrotniakienė.
 • ,,Laboratorinis liucernos siloso bandymas- skirtingų kombinacijų įtaka fermentacijai ir aerobiniam stabilumui“ Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2023–2024. Projekto vadovas dr. Jonas Jatkauskas.
 • Biomax® ir SilEdge poveikis javų vegetacinės masės siloso fermentacijos savybėms ir aerobiniam stabilumui” Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2018–2019 m. Vadovas dr. Jonas Jatkauskas.
 • Biomax® ir SilEdge poveikis kukurūzų siloso fermentacijos savybėms ir aerobiniam stabilumui“. Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2018–2019 m. Vadovas dr. Vilma Vrotniakienė.
 • „Inovatyvaus baltyminio papildo su avižų lukštais maistinė vertė ir efektyvumas produktyvių karvių racionuose“ Sutartis su UAB GrainmorePro. Projekto trukmė 2019–2020 m. Vadovas dr.Virginijus Uchockis. .
 • SiloSolve poveikis rugių siloso fermentacijos savybėms ir aerobiniam stabilumui in vitro”. Sutartis su Chr.Hansen A/S,. 80635/PR-19. Projekto trukmė 2019–2020 m. Vadovas dr. Jonas Jatkauskas.
 • SiloSolve® AS ir SiloSolve® MC poveikis javų vegetacinės masės siloso fermentacijos savybėms ir aerobiniam stabilumui“. Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2020–2021 m. Vadovas dr. Jonas Jatkauskas.
 • SiloSolve® AS ir SiloSolve® MC poveikis kukurūzų siloso fermentacijos savybėms ir aerobiniam stabilumui”. Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2020–2021 m. Vadovas dr. Vilma Vrotniakienė.
 • „SiloSolve® MC poveikis žolės siloso fermentacijos savybėms ir higienai  ritiniuose ir laboratorinėse talpose” Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2021–2022 m. Vadovas dr. Jonas Jatkauskas.
 • SiloSolve® MC poveikis liucernos siloso fermentacijos savybėms ir higienai  ritiniuose ir laboratorinėse talpose“. Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2021–2022 m. Vadovas dr. Vilma Vrotniakienė.
 • SiloSolve® FC pagaminto DE ir FR  efektyvumas žolės siloso fermentacijos savybėms ir higieninei kokybei“. Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2022 m. Vadovas dr. Jonas Jatkauskas.
 • ,,Biologinio siloso priedo Josilac classic įtakos fermentacijos rodikliams ir aerobiniam stabilumui įvertinimas“. Sutartis su Josera GmbH & Co. KG. Projekto trukmė 2022 m. Vadovas dr. Jonas Jatkauskas.
 • ,,SiloSolve OS priedo vizualus įvertinimas“. Sutartis su Chr.Hansen A/S. Projekto trukmė 2022 m. Vadovas dr. Vilma Vrotniakienė.

 

Gyvulininkystės instituto projektų kvietimai

Kvietimas dalyvauti projekto „Paukščių auginimo nenaudojant antibiotikų technologinės inovacijos” dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupėje, savo valdoje įrengiant parodomąjį bandymą

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas kviečia ūkius ir įmones užsiimančias paukščių auginimu dalyvauti projekto „Paukščių auginimo nenaudojant antibiotikų technologinės inovacijos” dalijimosi ūkininkavimo patirtimi grupėje, savo valdoje įrengiant parodomąjį bandymą, planuojamą vykdyti, pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ įgyvendinimo taisykles.

Pageidaujantys dalyvauti prašome atsiųsti užpildytą ir pasirašytą formą el. paštu arturas.siukscius@lsmu.lt iki 2023 metų lapkričio 30 dienos 15 val. (telefonas pasiteiravimui 8 688 17585).

Galerija

LSMU Gyvulininkystės institutas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas, R. Žebenkos gatvė, Baisogala, Lietuva
+ 370 42 265 383
Dr. Artūras Šiukščius
Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto direktorius
Visi kontaktai