Studijų programų tobulinimas ir akreditacija

Pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų vykdymą koordinuoja Universiteto studijų centras, trečiosios pakopos studijų – Universiteto mokslo centras, laipsnio nesuteikiančių studijų – Universiteto podiplominių studijų centras.

Pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programoms kurti, valdyti, vertinti ir tobulinti sudaromi Studijų programų komitetai, veikiantys pagal Studijų programų komitetų nuostatus.

Su studijų programų komitetais ir veikla galite susipažinti:

IŠORINIS VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu nustatyta, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotų studijų krypčių studijų programos. Aukštųjų mokyklų studijų krypčių išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą. Vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus, pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka, pagal Studijų kokybės ir vertinimo centro nustatytą metodiką.

Studijų krypčių  kokybė vertinama pagal šias sritis:

  • Studijų tikslai, rezultatai, turinys
  • Mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajos
  • Studentų priėmimas ir parama
  • Studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas
  • Dėstytojai
  • Studijų materialieji ištekliai
  • Studijų kokybės valdymas ir viešinimas

Kryptys vertinamos balais (5 balų vertinimo sistema)

BalasĮvertinimasApibūdinimas
5Išskirtinės kokybėsSritis vertinama išskirtinai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje.
4Labai geraiSritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų.
3GeraiSritis plėtojama sistemiškai, be esminių trūkumų.
2PatenkinamaiSritis tenkina minimalius reikalavimus, yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti.
1NepatenkinamaiSritis netenkina minimalių reikalavimų, yra esminių trūkumų, dėl kurių krypties studijos negali būti vykdomos.

Galimi trijų tipų sprendimai dėl vykdomos krypties studijų akreditavimo: 1) Akreditavimas 7 metams; 2) Akreditavimas 3 metams; 3) Neakreditavimas.

Su vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo išvadomis galima susipažinti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) internetiniame puslapyje arba Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS).

Pagal 2019 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo 3.1. papunktį visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka, pagal Studijų kokybės ir vertinimo centro numatytą planą. Studijų krypčių išorinio vertinimo 2020–2025 m. planas.

LSMU Studijų krypčių  išorinio vertinimo kalendorius pateikiamas šioje lentelėje.