2023 m.

2023 12 05  posėdžio darbotvarkė:

  • Savarankiško ir kontaktinio darbo proporcijos studijų programose: vidinės tvarkos poreikis reglamentavimui ir LSMUSIS „klaidos”.
  • SPK veiklos ataskaitos kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai: nauja forma ir pateikimas bei sąsaja su dekanų ataskaitomis.
  • IES pavasario mokymų planas ir tvirtinimas.
  • SPG atnaujintų anketų tvirtinimas.
Protokolas

2023 10 09  posėdžio darbotvarkė:

  • Edukacijos tyrimus atliekančios funkcinės grupės nuostatai.
  • Virtualios edukacinės išteklių laboratorijos nuostatai.
  • Kiekybinių ir kokybiniai dėstytojų veiklos efektyvumo indikatoriai: sąsajos su nauja atestacija.
Protokolas

Posėdžio darbotvarkė

1. SKSUK apklausų priedo peržiūra ir tvirtinimas.
2. Doktorantų anketos atnaujinimas ir tvirtinimas.
3. Kiekybiniai ir kokybiniai dėstytojų veiklos efektyvumo vertinimo indikatoriai.
4. IES mokymų planas metams.

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė:

1. Tvarkaraščių rengimo ir administravimo tvarka.
2. Inoedu pasiūlymas-projektas su kriterijais edukacinių dėstytojų kompetencijų  vertinimo įgyvendinimui.
3. Apklausos:  kokią platformą apklausų renkamės, jei renkamės.
4. Egzaminų kokybinės rezultatų ir simuliacinių mokymų situacijų analizė.
5. Pirmo kurso studentų pasirinkimo motyvų ir priėmimo strategijos vertinimo apklausos rezultatai.

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė

1. Danų (https://www.studentpulse.io/) galimybės jų kurtu įrankiu vertinti dalykų/modulių kokybę
2. Anketa dėstytojams ir studentams apie simuliacinių mokymų vertinimą
3. SPG apklausų, vertinant studijų aplinką, administravimo proceso efektyvumą ir administratorių darbo kokybę, rezultatai.
4. Dėstytojų tobulėjimo (neformaliojo švietimo) programų pokyčiai
5. BioRender licencijos pirkimo klausimas vienų metų laikotarpiui

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė 

1. Asinchroniniai užsiėmimai LSMUSIS tvarkaraštyje.
2. Papildomos SKSUK funkcijos (IES koordinuojamų renginių programų tvirtinimas).
3. Inoedu pokalbių su dėstytojais apie kiekybinius ir kokybinius veiklos rezultatus, adovanojimo sistemą, pirminės įžvalgos.
5. Simuliacinio mokymo studentų apklausos rezultatai.
6. Inoedu dėstytojų anketos (atnaujintos) tvirtinimas.

Protokolas

2022 m.

Posėdžio darbotvarkė

1. Apklausų platformos (StudentPulse) pristatymas ir įsigijimo galimybės/patirtis Danijoje.
2. Sinchroninės/asinchroninės paskaitos kokybės kriterijai ir dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo planas.
3. Apklausų formų tvirtinimas.
4. Dėstytojų apklausos rezultatai.
5. Termometro pavasario ataskaita.
6. Tvarkaraščių administravimo klausimai.

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė

1. L. Šablinsko doktorantūros anketos peržiūra ir tvirtinimas.

2. Asinchronių paskaitų traktavimo klausimas.

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė

1. Pasisveikinimas ir susipažinimas su naujais SKSU komisijos nariais.

2. Asinchroninių paskaitų traktavimo klausimas.

3. Korupcijos prevencijos temų įtraukimo į studijų programas poreikis.

4. Apklausos: SA apklausa ir tvarkaraščių problemos, Karjeros centro apklausos, SPK apklausos (prodekanų grįžtamasis tyšys), apklausų priedo tvirtinimas

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė

1. Krypties studijų vertinimo patirtys LSMU programose. (prof. E. Bartkienė, prof. E.Bendoraitienė)

2. Apklausų rezultatai ir sprendimai – Komisijos revizija prieš pristatymą rektorate (L.Šablinskas, dr.M.Miliušienė)

3. Danų StudentPulse apklausų platformos pasiūlymo vertinimas.

4. Nuotolinių studijų pirminės savianalizės pirmieji rezultatai ir įžvalgos. (dr.E.Misiūnaitė-Bačiauskienė)

Protokolas

2021 m.

Posėdžio darbotvarkė

1. Dėstytojų apklausos, vykdytos Inovatyviosios edukacijos skyriaus 05 mėn. apklausos rezultatai ir įžvalgos. (L. Šablinskas, dr. E. Misiūnaitė-Bačiauskienė)  

2. LSMUSIS „Kokybės termometro” pavasario sem. ataskaita ir planuojami pokyčiai žinomumui  ir atsakomumui didinti.(dr. M. Miliušienė). Studentų vaidmuo studijų kokybės užtikrinimo procesuose. 

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė

1. Nuotolinių studijų vertinimo apklausos (dėstytojų ir studentų) rezultatų pristatymas (dr. M.Miliušienė)

2. Grįžtamojo ryšio studijų kokybei gerinti organizavimo tvarkos 1 priedo peržiūra ir tvirtinimas. (dr. M. Miliušienė)

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė

1. Nuotolinių studijų modulių/dalykų savianalizė ir vertinimas(dr. R. Vosyliūtė)

2. Grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka ( L. Simenienė)

3. Kiti klausimai informavimui, diskusijai: termometras 2020 m. ruduo, apklausų rezultatų viešinimas, SPK Nuostatai. (dr. M. Miliušienė)

Protokolas

2020 m.

Posėdžio darbotvarkė

1. Karjeros centro apklausos rezultatų pristatymas (L. Šablinskas)

2. SPK Nuostatų naujos versijos pristatymas (dr. M. Miliušienė)

3. „Kokybės termometro” detalizavimo realizavimas (dr. M. Miliušienė)

4. Apklausų viešinimas bendruose kanaluose – būtinybė ar problema (Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos atstovas).

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė:

1. LSMUSIS “Kokybės termometras”: ruduo/pavasaris. Adekvataus instrumento poreikis dėstytojams. (dr. M. Miliušienė)
2. Apklausų platformos poreikis ir galimybės (Kviestinis svečias – ITC atstovas)
3. Patyčių/skundų schema (dr. V. Žaltauskė)
4. Nuotolinių studijų kokybės stebėsena ir vertinimas (Kviestinis svečias – atstovas iš Inoedu – dr. Rūta Vosyliūtė)
5. Karjeros centro atnaujintos apklausos pirmakursiams tvirtinimas.(L. Šablinskas)
6. SA vykdytos apklausos duomenys  ir SC veiksmai atliepiant rezultatus.
7. Dokumentų ((SPK nuostatai (2012), Studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka (2012),  Studentų, dėstytojų ir darbdavių nuomonės tyrimo tvarka (2012),  Absolventų ir darbdavių apklausų organizavimo tvarka (2012) atnaujinimas : terminai, atsakomybės.
8. Kokybės vadovas.
9. Kiti klausimai.

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė:

1. Administratorių darbo kokybės vertinimo rezultatų SKLAIDA
2. Dėstytojų nuomonė dėl TERMOMETRO  tobulinimo.

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė:

1. Studijų kokybės užtikrinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete nuostatų korekcijos ir būtini atnaujinimai.

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė:

1.Lietuvos studentų gyvenimo kokybės tyrimo vykdant  2020-2021 m. LMT finansuojamą  prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektą Nr. S-GEV-20 „Lietuvos studentų gyvenimo kokybės rodikliai: probleminio interneto naudojimo ypatumai ir neuropsichologinis profilis“ apklausos organizavimas LSMU studentams (Gautas kreipimasis iš LSMU Neuromokslų instituto).

Protokolas

Posėdžių darbotvarkė:

1. Studentų apklausos „Nuotolinių studijų COVID-19 kontekste vertinimas“ anketos tvirtinimas (balandžio 10 d.)
2. 
Dėstytojų  apklausos „Nuotolinių studijų COVID-19 kontekste vertinimas“ anketos tvirtinimas (balandžio 22 d)
3.
Apklausų „Nuotolinių studijų COVID-19 kontekste vertinimas“ rezultatų viešinimas (gegužės 14).

Protokolas

Posėdžio darbotvarkė:

1. Visuomenės sveikatos fakultete naudojamos studentų apklausos anketos tvirtinimas (vasario 11d)
2. 
Odontologijos fakultete naudotinos studentų apklausos anketos tvirtinimas (kovo 06)
3.
Administratorių apklausos anketos administratoriams tvirtinimas (kovo 10)

Protokolas

Svarstyti klausimai:
1. Trumpa refleksija kokybės vadovo naujai versijai.
2. Anketų (apklausų) pasitvirtinimas (Karjeros centro apklausa, administratorių darbo kokybės vertinimo apklausa).
3. Pritarimas/nepritarimas SA atstovės D. Bučinskaitės rengiamam darbui studijų kokybės tema.
4. Trumpas pristatymas apie SPK, padalinių atsiųstas pokyčių įgyvendinimo ataskaitas.
5. Patyčių ir kitų skundų reagavimo schema ir viešinimas (dr. V. Žaltauskė) – Nukeliamas į sekantį posėdį.
6. Kiti einamieji klausimai (tolimesni išteklių gerinimo veiksmai, paskaitų stebėsenos procesas ir kt.)

Protokolas

<!– wp:paragraph –>
<p>Svarstyti klausimai:</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>1. Trumposios apklasos („Kokybės termometras”) tarpinių rezultatų ataskaitos tvirtinimas.</p>
<!– /wp:paragraph –>

Protokolas