Studijų kokybės stebėsena ir grįžtamasis ryšys

< Grįžti

Studijų kokybės stebėjimą, vertinimą ir tobulinimą Lietuvos sveikatos mokslų universitete koordinuoja Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija (toliau – SKSUK, Komisija). Komisija sudaroma vieniems metams, kasmet atnaujinant Komisijos sudėtį. Komisijai pirmininkauja prorektorius studijoms. Į Komisijos sudėtį įtraukiami fakultetų, Mokslo centro, Studijų centro, Podiplominių studijų centro, Tarptautinių ryšių ir studijų centro, Karjeros centro bei Studentų atstovybės deleguoti atstovai, o taip pat ir Rektoriaus paskirtas atsakingasis sekretorius.

APKLAUSOS

Universitete skirtingais lygmenimis apklausas organizuoja ir duomenis analizuoja Universiteto akademiniai ir neakademiniai padaliniai pagal apklausų pobūdį ir numatytus apklausos/ų vykdymo terminus, pateikiamus LSMU  grįžtamojo ryšio studijų kokybei gerinti organizavimo tvarkos PRIEDE. 

KOKYBĖS TERMOMETRAS

Atsižvelgiant į studentų pageidavimus apklausas daryti patrauklias ir lengvai prieinamas kiekvienam studentui įvairiais būdais, parengta trumpoji modulių/dalykų vertinimo anketa – “Kokybės termometras”, kuri leidžia: 

  • studentui vos atsakius į klausimus  pamatyti bendrą modulio / dalyko vertinimą; 
  • dėstytojui matyti vertinimą „čia ir dabar“ ir įvertinti, kurios modulio realizavimo dalys yra stipriausios, o kur reikalinga išsamesnė priežasčių analizė; 
  • pildyti anketą mobiliajame įrenginyje;  
  • pateikti pasiūlymus laisva forma. 

Anketa prieinama LSMUSIS sistemoje prie studento Studijų knygelėje esančių dalykų pavadinimu „Įvertink“. Vertinti galima tik vieną kartą, ir rekomenduojama tai daryti pasibaigus konkrečiam moduliui/ dalykui. 

APKLAUSŲ REZULTATAI

Dėstytojų apklausų rezultatai
Turite klausimų ar pasiūlymų dėl studijų kokybės?
Dr. Monika Miliušienė
Studijų centro vyresnioji specialistė studijų kokybei