Studijų kokybės stebėsena ir grįžtamasis ryšys

Studijų kokybės stebėjimą, vertinimą ir tobulinimą Lietuvos sveikatos mokslų universitete koordinuoja Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija (toliau – SKSUK, Komisija). Komisija sudaroma vieniems metams, kasmet atnaujinant Komisijos sudėtį. Komisijai pirmininkauja prorektorius studijoms. Į Komisijos sudėtį įtraukiami fakultetų, Mokslo centro, Studijų centro, Podiplominių studijų centro, Tarptautinių ryšių ir studijų centro, Karjeros centro bei Studentų atstovybės deleguoti atstovai, o taip pat ir Rektoriaus paskirtas atsakingasis sekretorius.

Pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programoms kurti, valdyti, vertinti ir tobulinti sudaromi Studijų programų komitetai, veikiantys pagal Studijų programų komitetų nuostatus.

APKLAUSOS

Universitete skirtingais lygmenimis apklausas organizuoja ir duomenis analizuoja Universiteto akademiniai ir neakademiniai padaliniai pagal apklausų pobūdį ir numatytus apklausos/ų vykdymo terminus, pateikiamus LSMU  grįžtamojo ryšio studijų kokybei gerinti organizavimo tvarkos PRIEDE. 

KOKYBĖS TERMOMETRAS

Atsižvelgiant į studentų pageidavimus apklausas daryti patrauklias ir lengvai prieinamas kiekvienam studentui įvairiais būdais, parengta trumpoji modulių/dalykų vertinimo anketa – “Kokybės termometras”, kuri leidžia: 

  • studentui vos atsakius į klausimus  pamatyti bendrą modulio / dalyko vertinimą; 
  • dėstytojui matyti vertinimą „čia ir dabar“ ir įvertinti, kurios modulio realizavimo dalys yra stipriausios, o kur reikalinga išsamesnė priežasčių analizė; 
  • pildyti anketą mobiliajame įrenginyje;  
  • pateikti pasiūlymus laisva forma. 

Anketa prieinama LSMUSIS sistemoje prie studento Studijų knygelėje esančių dalykų pavadinimu „Įvertink“. Vertinti galima tik vieną kartą, ir rekomenduojama tai daryti pasibaigus konkrečiam moduliui/ dalykui. 

APKLAUSŲ REZULTATAI

Turite klausimų ar pasiūlymų dėl studijų kokybės?
Dr. Monika Miliušienė
Studijų centro vyresnioji specialistė studijų kokybei